Lover for Norges Tekniske Vitenskapsakademi

Vedtatt første gang 9. september 1955. Revidert siste gang på årsmøte 19. mars 2013 og vedtatt på medlemsmøte 16. april 2013. Revidert siste gang på ekstraordinært årsmøte 2. desember 2022 og vedtatt på årsmøte 23. mars 2023.

1. Navn

Akademiets navn er Norges Tekniske Vitenskapsakademi, forkortet NTVA. På engelsk brukes navnet Norwegian Academy of Technological Sciences.

2. Formål

Norges Tekniske Vitenskapsakademi har til formål å

 • fremme forskning, utdanning og utvikling innen de tekniske og tilgrensende vitenskaper
 • stimulere internasjonalt samarbeid innen de tekniske og tilgrensende fagområder
 • bidra til at informasjon om teknologi og naturvitenskap formidles til landets styrings­organer og befolkningen for øvrig

til beste for det norske samfunn og for utviklingen av norsk næringsliv.

3. Organisering

Akademiet har sete i Trondheim. Virksomheten er landsdekkende og organiseres i et antall regioner.

4. Medlemmer

4.1 Akademiet består av:

 • Vanlige medlemmer
 • Utenlandske medlemmer
 • Æresmedlemmer

4.1 Som vanlige medlemmer kan opptas personer bosatt i Norge, samt norske statsborgere bosatt i utlandet, som har gjort en selvstendig vitenskapelig innsats på teknisk eller tilgrensende vitenskapelig område, eller hvis virke har hatt stor betydning for fremme av teknikk eller teknisk vitenskap.

4.3 Som utenlandske medlemmer kan opptas personer av internasjonal rang innen samme vitenskapsområder, eller hvis virke har hatt stor betydning for fremme av teknikk eller teknisk vitenskap.

4.4 Som æresmedlemmer kan opptas personer som har gjort en særlig innsats for akademiets formål og virksomhet, eller hvis virke har hatt en særlig betydning for fremme av teknikk eller teknisk vitenskap.

4.5 Antallet innenlandske medlemmer under 65 år skal normalt ikke overstige 350. Det kan dog opptas inntil 3 nye medlemmer av denne kategori hvert år, selv om derved antallet for en kortere periode skulle overstige den ovenfor nevnte grense. For­delingen av medlemmene på de forskjellige tekniske vitenskapsgrenene bør stå i forhold til den betydning vedkommende gren har for norsk teknisk virksomhet, og til den vitenskapelige aktivitet som finner sted innen disse områder i Norge.

5. Programkomité

Hver region har en programkomité med formål å arrangere møter og aktiviteter i sin region og i sin del av NTVAs nasjonale møteprogram. Komitéen skal lage forslag til et møteprogram foran hvert semester. Forslaget går til den nasjonale programkomitéen. Den regionale komitéens leder inngår i den nasjonal komité som ledes av styrets fagmøteansvarlige person. Den nasjonale program-komitéen har ansvar for å koordinere fagmøter på tvers av NTVAs regioner, og den regionale komitéen gjennomfører sin del av det koordinerte programmet vedtatt i den nasjonale komitéen.

De regionale komitéene er NTVAs organisatoriske tilstedeværelse i sin region, og skal gjennom sin virksomhet bidra til at NTVAs medlemmer i regionen får et sosialt fellesskap som skaper et NTVA-miljø i regionen.

6. Styre og president

6.1

Akademiets styre består av president, visepresident, registerfører, leder for Industrielt råd, påtroppende president når vedkommende ikke fra før er medlem av styret, samt følgende fire posisjoner som koordinerer virksomheten innenfor fire tematiske områder:

•           Fagmøter

Ansvar: Fagmøter og webinarer

•           Forskningspolitikk og vitenskapsbasert politikkrådgivning

Ansvar: Forskning og vitenskapsbasert politikkrådgivning

•           Formidling

Ansvar: Faggrupper og utarbeidelse av formidlingsprodukter

•           Rekruttering

Ansvar: Medlemsrekruttering og utvikling av akademiets faglige profil

Leder for Industrielt råd velges av årsmøtet i rådet for en periode på 2 år.

Styret beslutter om komitéer som skal støtte posisjonene med tematisk ansvar, og oppnevner komitéene.

Sekretariatet støtter de ulike styreposisjonene så langt kapasiteten rekker.

6.2 Styret er beslutningsdyktig når minst fire styremedlemmer, og blant disse presidenten eller visepresidenten, er til stede. Ved stemmelikhet har presidenten, eller i dennes fravær, visepresidenten, dobbeltstemme.

6.3 Presidenten kan bestemme at hastesaker behandles og vedtas på e-post eller som telefonmøte. Ved slik saksbehandling krever gyldig vedtak støtte fra minst 2/3 av samtlige styremedlemmer.

6.4 Styret skal planlegge og iverksette aktiviteter for å fremme akademiets formål.

6.5 Innvalg av medlemmer foretas av styret etter behandling i samsvar med regler fastsatt av styret. Det skal foreligge innstilling fra en innvalgskomité som er oppnevnt av styret. Registerføreren har som særskilt oppgave å føre tilsyn med medlems­registeret og administrere arbeidet i innvalgskomiteen.

6.6 Styret oppnevner komitéer som støtter styrerepresentanter i deres arbeid.

6.7 Styret forvalter akademiets midler. Styret ansetter generalsekretær og fastsetter dennes arbeidsvilkår.

6.8 Presidenten er akademiets øverste leder og representerer akademiet utad. Visepresidenten er presidentens stedfortreder.

7. Generalsekretær

Generalsekretæren har det daglige ansvaret for akademiets løpende virksomhet og rapporterer til akademiets president. Han er sekretær for styret, står for forberedelse av styresaker, innkallelse til styremøter og har ansvaret for at styrets beslutninger iverksettes.

7.2 Generalsekretæren leder arbeidet ved akademiets kontor og har herunder ledelses­ansvaret for annet personell tilknyttet kontoret.

7.3 Etter retningslinjer trukket opp av styret og i samråd med presidenten representerer generalsekretæren akademiet utad.

8. Det industrielle råd

Akademiets industrielle råd har til oppgave å styrke forbindelsen mellom akademiet og landets næringsliv.

8.2 Akademiets styre kan invitere som medlemmer av Det industrielle rådet bedrifter, forvaltningsorganer og institutter som ønsker å bidra til å realisere akademiets formål. Medlemsinstitusjonene representeres i rådet av navngitt(e) person(er) hentet fra deres øverste ledelse. Akademiet kan også invitere personlige medlemmer med begrenset funksjonstid.

8.3 Akademiets styre vedtar retningslinjer for rådets sammensetning og virksomhet.

8.4 Rådet velger selv sin leder som normalt skal være medlem av akademiet. Rådet kan beslutte å etablere et arbeidsutvalg.

8.5 Akademiet har et finansieringsutvalg som består av representanter fra rådet og akademiets ledelse etter retningslinjer fastlagt av styret.

9. Årsmøte

Årsmøtet skal holdes innen utgangen av mars. Det skal innkalles av styret med minst to ukers varsel.

9.2 Årsmøtet velger dirigent som skal lede årsmøteforhandlingene. Styret skal legge frem og få godkjent årsmelding og revidert regnskap for siste kalenderår og budsjett for det påbegynte år. Årsmøtet skal også behandle andre saker som måtte bli reist av styret. Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet må forelegges styret innen utgangen av januar.

9.3 På årsmøtet skal det velges for to år ad gangen president, visepresident, registerfører, fagmøteansvarlig, forskningsansvarlig, formidlingsansvarlig, rekrutteringsansvarlig og revisor. Valgene skjer på grunnlag av innstilling fra en valgkomité nedsatt av årsmøtet.

Valgkomitéens sammensetning foreslås for årsmøtet av styret. Valgkomiteens funksjonstid skal være tre år, med adgang til ett gjenvalg.

Leder av NTVA Industrielt råd tiltrer NTVAs styre. Lederen velges i årsmøtet i Industrielt råd. Industrielt råd sender protokollen fra sitt årsmøte til NTVAs sekretariat, som legger dette inn i valgsaken på NTVAs årsmøte, og protokollerer leder i Industrielt råd som medlem i NTVAs styre.

9.4 Presidenten velges ett år før tiltredelse og tiltrer styret som påtroppende president dersom vedkommende ikke er medlem av styret i form av annet verv. Vise­presidenten velges i samme år som presidenten, men med umiddelbar tiltredelse. Dersom presidenten eller et annet medlem av styret trer ut før endt valgperiode, foretas suppleringsvalg for den gjenværende del av perioden. For øvrige medlemmer av styret skal det sikres at et forholdsmessig antall styremedlemmer er på valg hvert år.

9.5 Årsmøtet fatter vedtak om hvilke regioner det skal oppnevnes programkomiteer for.

9.6 Styret skal utarbeide protokoll over årsmøtets forhandlinger. Protokollen skal god­kjennes og undertegnes av to medlemmer som er tilstede. Disse velges så snart møtet er satt.

9.7 Det innkalles til ekstraordinært årsmøte, med minst to ukers varsel, når minst 2/3 av styrets medlemmer beslutter det eller når minst 25 medlemmer skriftlig krever det.

10. Lovendringer

10.1 Forslag om endring i akademiets lover skal fremlegges skriftlig for styret med minst to måneders frist til årsmøtet eller et ekstraordinært årsmøte.  Forslaget og styrets innstilling skal forelegges medlemmene minst to uker før dette møtet.

10.2 Til vedtak kreves at minst halvparten av akademiets vanlige medlemmer avgir stemme og at minst 2/3 av disse stemmer for forslaget. Hvis antallet avgitte stemmer er utilstrekkelig, skal styret snarest med minst to ukers varsel innkalle et nytt møte, som uansett fremmøte, er beslutningsdyktig i alle saker som var satt opp på det opprinnelige møtets dagsorden.

Regler for innvalg av nye medlemmer

Vedtatt på styremøte 17.11.1988, og sist revidert på styremøte 14.6.2005

 1. Disse reglene supplerer bestemmelsene gitt i § 4, § 5, § 7 siste punkt og § 9 i akademiets lover.
 2. Ifølge lovens § 4 kan som vanlige medlemmer opptas personer «…som har gjort en selvstendig vitenskapelig innsats på teknisk eller tilgrensende vitenskapelig område, eller hvis virke har hatt en stor betydning for fremme av teknikk eller teknisk vitenskap». I henhold til dette kan kandidater bli innvalgt ut i fra ett av følgende tre kriterier:
 1. Personer med betydelige vitenskapelige kvalifikasjoner dokumentert gjennom anerkjente internasjonale publikasjoner.
 2. Personer i ledende stillinger i industri/næringsliv eller offentlig forvaltning, hvis kvalifikasjoner anses å være av betydning for realisering av Akademiets formål.
 3. Personer som ut fra en samlet vurdering av vitenskapelige og andre kvalifikasjoner anses å være av betydning for realisering av Akademiets formål.
 4. Personer med en særlig sentral og framtredende rolle i samfunnet. Dette kriteriet skal bare benyttes unntaksvis. Styret kan i enkelte tilfeller invitere framtredende personer til medlemskap. Styret gir en kort begrunnelse for at vedkommende kalles til medlemskap. Før styret treffer endelig vedtak i slike saker skal innvalgs­komiteen ha uttalt seg om forslaget. Dersom innvalgskomiteen er positiv til forslaget, blir kandidaten regnet som fullverdig medlem fra tidspunktet styret vedtok å fremme forslaget. Dersom innvalgskomiteen er uenig i forslaget blir saken igjen behandlet i styret. Forslaget skal ikke på høring til medlemmene.

Forslagsstillerne skal angi hvilket kriterium de foreslår kandidaten innvalgt på.

 1. Innvalg av utenlandske medlemmer sikter på høyt kvalifiserte personer med inter­nasjonalt ry, som er a) av norsk avstamning b) utenlandske statsborgere hvis virke har eller har hatt spesiell tilknytning til norsk teknisk forskning, undervisning eller industri.
 2. Styrets innvalg av medlemmer skjer på basis av innstilling fra en innvalgskomité, bestående av registerføreren og to øvrige akademimedlemmer, valgt av styret med 4 års funksjonstid. Lederen for IR er fast medlem av innvalgskomiteen (som har fire med­lemmer). Innvalgskomiteen kan i spesielle tilfeller oppnevne andre sakkyndige.
 3. Forslag om innvalg kan fremmes av Akademiets medlemmer eller av innvalgskomiteen selv. Forslag fra medlemmene skal være undertegnet av to av Akademiets medlemmer og sendes generalsekretæren for behandling og innstilling i innvalgskomiteen.
 4. Forslag om innvalg må inneholde den dokumentasjon som er nødvendig for styrets behandling. I tillegg til personalia skal den gi en oversikt over kandidatens innsats, så vel vitenskapelig som i relasjon til kandidatens betydning for fremme av teknikk eller teknisk vitenskap, jfr. § 2 ovenfor. En mest mulig fullstendig fortegnelse over kan­didatens publikasjoner vedlegges. Dette er spesielt viktig for kandidater som blir fore­slått innvalgt på bakgrunn av vitenskapelige kvalifikasjoner (pkt. 2A).
 5. Før styret kan foreta innvalg, skal forslaget kunngjøres for Akademiets medlemmer. Disse har adgang til å sende styret skriftlige merknader til forslaget innen en måned etter kunngjøringen. Innvalg av æresmedlemmer foretas uten forutgående kunngjøring.
 6. Dersom innvalgskomiteen innstiller på innvalg og president og generalsekretær slutter seg til dette, kan forslaget straks kunngjøres. I øvrige tilfelle behandles saken i styret før eventuell kunngjøring finner sted.
 7. Før styret kan avvise et forslag om innvalg, skal forslagstillerne, innvalgskomiteen og eventuelle andre sakkyndige gis anledning til å begrunne sine standpunkter nærmere. Ved eventuelt avslag skal disse underrettes.
 8. Inntil innvalg er foretatt, skal alle dokumenter vedrørende forslaget betraktes som kon­fidensielle.
 9. Innvalg av vanlige medlemmer skjer med simpelt flertall. Valg av æresmedlemmer og utenlandske medlemmer krever enstemmighet i styret.

Statutter for Norges Tekniske Vitenskapsakademis fond

Revidert av NTVAs styre 6.3.2000 etter pålegg av KUF.

 1. Norges Tekniske Vitenskapsakademis Fond er en egen stiftelse. Dets midler skal brukes til vitenskapelig forskning og virksomhet, herunder avholdelse av kurs, kollok­vier, symposier og utgivelse av publikasjoner.
 2. Fondets midler skaffes til veie ved gaver og bidrag. Hvis giveren ikke har bestemt annerledes, skal gaver anbringes og forvaltes som for offentlige midler bestemt. Norges Tekniske Vitenskapsakademis Fond kan deles opp i særfond med spesielle formål etter giverens eventuelle ønske.
 3. Fondets styre består av 3 medlemmer, hvorav Norges Tekniske Vitenskapsakademis president og generalsekretær er selvskrevne, mens det tredje medlem med varamann oppnevnes av NTNU for 3 år ad gangen.
 4. Såfremt Norges Tekniske Vitenskapsakademi oppløses, skal fondets midler gå over til KUF til forvaltning i samsvar med disse statutter.

Retningslinjer for NTVAs programkomiteer – mandat og funksjon

Antall regioner NTVA skal ha programkomiteer i fastsettes av årsmøtet (NTVAs lover § 9.5). Årsmøtet besluttet i 2006 at inntil nytt vedtak fattes skal NTVA ha programkomiteer i Bergen, Oslo, Stavanger og Trondheim. Årsmøtet i 2018 (20.3.18) vedtok at det også skal være programkomité i Agder, slik at NTVA nå har programkomiteer i følgende regioner:

 • Agder
 • Bergen
 • Oslo
 • Stavanger
 • Trondheim

NTVAs styre har i sak 14/06 i møte 21. februar 2006 vedtatt følgende retningslinjer for programkomiteene:

 1. NTVA skal være et landsdekkende akademi som arrangerer møter og seminarer flere steder. For å få til en lokal forankring der det er grunnlag for aktiviteter i NTVAs regi, blir det opprettet regioner. Årsmøtet bestemmer hvor og hvor mange programkomiteer NTVA skal ha.
 2. Hver region har en programkomite med 3 – 7 medlemmer som også skal være med­lemmer av NTVA. Komiteens leder velges av årsmøtet og er også medlem av NTVAs styre. De øvrige komitémedlemmene oppnevnes av styret. Programkomiteen opp­nevner selv nestleder og sekretær etter behov.
 3. Funksjonstiden for programkomiteens medlemmer er to år. Funksjonstid for program­komiteens leder følger årsmøtene. De øvrige medlemmenes funksjonstid løper fra 1. juli det året de blir valgt t.o.m. 30. juni to år senere.
 4. Programkomiteene skal planlegge og arrangere møter og miniseminarer med foredrag og diskusjoner om tekniske og vitenskapelige emner. Programkomiteene setter opp forslag til semesterprogram som skal godkjennes av styret.
 5. Følgende arbeidsdeling er satt opp mellom styret og programkomiteen:

Styret

 • Planlegging og gjennomføring av seminarer
 • Årsmøte
 • Årlig festmøte
 • Strategi og utvikling
 • Innvalg
 • Ekstern omtale
 • Høringer og uttalelser
 • Internasjonal aktivitet
 • Prosjekter
 • Økonomi
 • Industrielt råd

Programkomitéene

 • Planlegging av ordinære møter
 • Gjennomføring av ordinære møter
 • Forslag til seminarer og miniseminarer
 • Forslag til prosjekter
 • Planlegging av gjennomføring av seminarer etter oppdrag fra styret
 • Gjennomføring av prosjekter etter oppdrag fra styret
 • Utarbeidelse av høringsuttalelser etter oppdrag fra styret
 • Rekruttering av medlemmer (ta initiativ til å få fremmet forslag om innvalg)

For møter som arrangeres i regionene gjelder følgende kjøreplan:

 • Presidenten åpner møtet dersom hun/han er til stede og gir samtidig eventuell generell informasjon om aktiviteter i Akademiet
 • Presidenten foretar overrekkelse av diplomer til nye medlemmer
 • Leder av programkomiteen introduserer foredragsholdere og styrer diskusjonen
 • Presidenten er vert ved middagen dersom han/hun er til stede