Kriterier

NTVAs hederstegn/akademipris tildeles

  1. for lang og verdifull innsats i akademiets ledelse eller andre oppgaver knyttet til akademiets virksomhet
  2. andre personer i eller utenfor akademiet som akademiet er stor takk skyldig
  3. personer som tildeles hederstegnet og ikke er medlemmer av akademiet, tildeles medlemskap

Nominasjon

(basert på dagens regler for æresmedlemskap)

  1. På det første styremøtet hvert år blir det tatt opp begrunnede forslag om tildelinger av akademiets hederstegn/akademipris. Alle innkomne forslag, innsendt gjennom foregående år, legges fram for styret.
  2. Forslagsstilleren er ansvarlig for å utforme den begrunnelsen som styret skal behandle. Det anbefales at det vedlegges anbefalingsbrev fra to andre medlemmer av akademiet.
  3. Frist for innsending av forslag er 31. desember hvert år. Alle medlemmer av NTVA har forslagsrett.
  4. Styret kan på eget initiativ – og uten forutgående kunngjøring – gjøre en tildeling. Dette vil kreve enstemmighet i styret

Mottakere av NTVAs hederstegn

Unni Merete Steinsmo (2021)

Unni Merete Steinsmo tildeles NTVAs hederstegn for sitt store engasjement for forskning, utdanning og teknisk-industriell utvikling. Med god kunnskap om hele kjeden fra nysgjerrighetsdrevet forskning via strategisk til industriell forskning og kommersialisering, har hun bidratt til gode resultater og vist at verdiskaping ofte er basert på grunnleggende forskning.
Gjennom sin engasjerende væremåte har hun inspirert kolleger og samarbeidspartnere både i Norge og utlandet. Hun har klart å samkjøre en kompleks organisasjon som SINTEF og derved bidratt til industriell utvikling. Unni Merete Steinsmo var SINTEFs første kvinnelige konsernsjef og har vært en god rollemodell for kvinner innenfor naturvitenskap og teknologi.

Lars Thomas Dyrhaug (2019)

Lars Thomas Dyrhaug har vært ansatt som generalsekretær for NTVA siden 2015 til han gikk av med pensjon 1. august 2019. Han har gjort en stor innsats for akademiet og bidratt til en positiv utvikling målt i aktivitet, personlige medlemmer og medlemskap i Industrielt råd.