Fellessymposiet 2019 drøftet biologisk mangfold og bærekraft

Fra venstre; Hans Peter Graver, Kristin Magnussen, Bjørn Otto Sverdrup, Bård Vegar Solhjell og Ola Elvestuen

Utnytter vi økosystemressursene i Norge i balanse med det biologiske mangfoldet var et hovedspørsmål.

Forskning viser at det biologiske mangfoldet spiller avgjørende roller for helsen vår, for global mat- og vannsikkerhet og for vår evne til å redusere og tilpasse oss klimaendringene. Vi har i løpet av de siste 50 år sett en dramatisk reduksjon i populasjoner av flere dyre og plantearter. Samtidig blir vi stadig flere som skal dele de samme ressursene. Hvordan balanserer produksjonen av økosystemtjenester og bruk av landarealer i vårt eget land, kravene som følger av en bærekraftig forvaltning av det biologiske mangfoldet?

Spørsmålet ble tatt opp og kommentert synsvinkelen til fiskeri og havbruk, olje- og gassutvinningen, landbruk og skogbruk, og i lys av utviklingen i bosetningsmønster, samferdsel og annen infrastruktur. Er lovgivningen hensiktsmessig på området?

Fellessymposiet er et arrangement som har vært arrangert i mange år er et samarbeid mellom Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA), Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA) og Norges forskningsrådet. I år var det invitert representanter fra forskning, næring, forvaltning, organisasjonsliv og politikk til å møtes for å utveksle kunnskap og synspunkter 26. mars.

Det var professor em Charles Godfray fra Oxford University som ga den generelle introduksjonen til drøftingen av biologisk mangfold og bærekraft. Bjørn-Otto Sverdrup som er bærekraftdirektør i Equinor innledet om kommenterte problemstillingen sett fra olje- og gassnæringen. Geir Huse fra Havforskningsinstituttet redegjorde for det omfattende kartleggingsarbeidet som hans institutt har gjort gjennom mange år. Krisitin Magnussen fra Menon Economics redegjorde for biodiversitet og økosystemtjenester med spesielt fokus på landbruk og skogbruk. Signe Nybø fra NINA drøftet utviklingstrender og trusler i Norge i lys av biologisk mangfold, mens Audun Ruud også fra NINA snakket om biologisk mangfold i lys av utviklingen av infrastruktur. Det siste innlegget ble holdt av prof em Inge Lorange-Bacher som snakket om lovgivningens betydning for forvaltningen av biologisk mangfold.

Plenums- og paneldiskusjon med Ola Elvestuen og Bård Vegar Solhjell

Utgangspunktet for plenums og paneldiskusjonen etter de faglige presentasjonene var at Norge har signert FN’s konvensjon om Biologisk mangfold (Aichi-målene) og gjennom dette forpliktet seg til å stanse tapet av biologisk mangfold og sikre robuste økosystemer innen 2020.
Norske politikere har erklært at Norge skal innta en lederrolle for å få på plass en ny og sterkere avtale i Bejing 2020. Men i hvilken grad overholder Norge sine nåværende internasjonale forpliktelser i forhold til Biologisk mangfold, og hva bør prioriteringene være frem mot 2020 og videre?

I det kompetente panelet fant vi bl a Ola Elvestuen, Klima- og miljøminister, Bård Vegar Solhjell, Generalsekretær WWF, Bjørn Otto Sverdrup, Bærekraftsdirektør Equinor og Kristin Magnussen, MENON Economics. DNVAs preses Hans Petter Graver ledet panelet.