Digitalt liv – bioteknologien sett i det store perspektivet

Trygve Brautaset (til v.) og Trygve Omholt

Høstsesongens første møte i Trondheim ble holdt 5.september. Overskriften var Digitalt Liv. I møtet fortalte de to innlederne Stig Omholt og Trygve Brautaset hvordan bioteknologien er et av de alle største, mest komplekse og mest lovende teknologiområdene vi har i dag.

Stig Omholt som er professor og forskningssjef ved NTNU Biotechnology brukte overskriften Bioteknologisk FoU – store muligheter for både børs og katedral. Han har en allsidig forskningsbakgrunn innen genomforskning, kobling av klassisk genetisk teori og systemteori og matematisk modellering av komplekse biologiske prosesser hos gjær, bier, laks og mennesker. Et meget sentralt poeng i hans presentasjon var hvordan en innen bioteknologien kan vi trekke systemforståelse fra en organisme inn i studiet av helt andre skapninger. Hvilket utbytte vil få av forskningen avhenger av hvilken innfallsvinkel vi starter ut med. Systemforståelse må være et satsingsområde.

Trygve Brautaset er leder for Senter for Digitalt Liv Norge og samtidig professor i syntetisk biologi ved NTNU. Han arbeider med industriell bioteknologi og særlig utviklingen av biokjemiske cellefabrikker for produksjon av enzymer, biomaterialer og medisiner. Brautaset har forsket på bruk av alternative råmaterialer som lignocellulose fra trevirke, mannitol fra tare og metanol produsert fra biogass. Brautaset var med i oppstarten av firmaet Biosergen AS som utvikler nye antibiotika. Han er også styremedlem i Vectron Biosolutions som produserer rekombinante medisiner. Brautaset fortalte i sitt innlegg om Senter for Digitalt Liv Norge som tematisk er et omfattende forsknings- og utviklingssamarbeid som også strekker seg utenfor Norges grenser.

Opptak fra møtet vil i løpet av kort tid være tilgjengelig via NTVAs hjemmesider. Det samme gjelder presentasjonene.

På bildet ser vi Trygve Brautaset (til venstre) og Trygve Omholt.