Sverre Kristian Haver

MSc, førsteamanuensis Universitetet i Stavanger

Jeg er født i Ogna kommune (nå Hå) i 1951 og er utdannet som siv. ing. ved Skipstekniskavdeling ved NTH i 1974 med hovedoppgaven i grenselandet mellom marine konstruksjoner og marin hydrodynamikk. Doktorgradsstudiet ble gjennomført ved Institutt for marine konstruksjoner og dr.ing. avhandlingen ble forsvart i 1980. I tiårene etterpå har jeg stort sett arbeidet med fagområder i nær tiknytning til det jeg jobbet med i dr. grads avhandlingen. Var ansatt som forsker ved Norges Hydrodynamiske Laboratorier (nå Marintek) fra 1980 – 1983. Da begynte jeg i Statoil, Stavanger. Først ti år i forskningsavdelingen og fra 1993 hadde jeg forskjellige fagstillinger innen enheten utbygging og drift. I 989 mens jeg var ansatt i forskningsavdelingen var jeg 6 måneder som gjesteforsker ved Stanford University. Tok tidligpensjon fra Statoil i 2014 og har siden arbeidet 60% som førsteamanuensis ved Universitet i Stavanger, samt fortsatt som PII (20 %) ved NTNU, avdeling for marin teknologi, en stilling jeg ble utnevnt til i 2004. Arbeidsoppgavene har i alle år i hovedsak vært innen temaene; stokastisk modellering av værforhold og de belastningene de resulterer i på skip og plattformer, sikkerhet av marine konstruksjoner og oppfølging av forskningsprosjekter innen disse områdene. Primærinteressen har i alle år vært å benytte statistiske metoder for å forbedre beskrivelsen værholdene til havs og for å beregne bedre estimater for de dimen- sjonerende lasteffektene i marine konstruk- sjoner. Gjennom arbeidet i Statoil fikk jeg også påvirke hvordan vi benytter modellforsøk for å bestemme belastninger. Fra slutten av 70-årene har jeg med ujevne intervall forelest kurser ved NTNU (tidligere NTH) og UIS (tidligere Høgskolen i Stavanger). Har videre forelest på en del NIF/TEKNA kurs. Har deltatt i forskjellige komiteer: Environmental Conditions, Ship and Offshore Structures Congress, ISO Metocean Committee og revisjonskomiteen for Norsok, N-003. Innen mine interesseområder har jeg som forfatter eller medforfatter utarbeidet ca 80 artikler til tidsskrifter og konferanser, samt en rekke artikler og foredrag uten forutgående «review».