Sigurd O Handeland

Dr.scient., seniorforsker Uni Research Miljø, NORCE Norwegian Research Centre AS

Sigurd Handeland fikk sin doktorgrad, Dr. scient, ved Institutt for fiskeri og marinbiologi, Universitetet i Bergen (UiB) i 1998. I en periode hadde han en postdoktorstilling ved samme institutt. Etter dette har han hatt ulike stillinger ved Høgskolen i Bergen før han begynte i Uni Research Miljø i en bistilling og fra 2013 i full stilling. Ut over dette har han i dag bistillinger ved Institutt for biovitenskap ved UiB (Professor II) og ved Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling ved Høgskulen på Vestlandet. Handeland er en sentral brobygger mellom forskningsmiljøene ved universitetet og Høgskulen. Hans forskningsinteresser er i hovedsak knyttet til fiskehelse og utvikling av teknologier relatert til forbedret fiskehelse. Innovasjon og innovasjons¬prosesser har han viet stor interesse og gjennom dette deltatt i flere utviklingsprosjekter der innova¬sjon står sentralt. Handeland har hatt lederansvar på flere nivåer i en lang rekke forskningsprosjekter, herunder prosjektkoordinator SFI-CrtlAqua, som er et senter for forskningsdrevet innovasjon. Han er en dyktig formidler og veileder for Master- og PhD-studenter. NTVA i Bergen har benyttet ham som foredragsholder. Utover dette har Handeland aktivt drevet opplæring og veiledning av ansatte i havbruksnæringen.