Ove Torbjørn Njå

PhD, professor Risikostyring og samfunnssikkerhet, Universitetet i Stavanger

Ove Njå er utdannet som siv.ing i materialteknologi med spesialisering i sikkerhetsfag fra Høgskolesenteret i Rogaland i 1993. I 1998 avla han doktorgraden ved Aalborg Universitet/Høgskolen i Stavanger innen temaet effektivitet av beredskapstiltak, som del av Norges Forskningsråds ROS-program. Hans erfaring inkluderer byggeteknisk prosjektering og studier av teknisk sikkerhet både i landbasert og offshore relatert industri. Etter endt doktorgrad deltok Njå i utviklingen av masterstudiet i Samfunnssikkerhet ved Høgskolen i Stavanger. Fra 2000 ble han fast ansatt som førsteamanuensis ved fagmiljøet i risikostyring og samfunnssikkerhet ved det Teknisk-naturvitenskapelige fakultetet, som spilte en vesentlig rolle i utviklingen og akkrediteringen av Universitetet i Stavanger. I den perioden var han også prosjektleder for bokprosjektet; Samfunnssikkerhet, som ble utgitt første gang i 2004. Njå sine forskningsområder er risikostyring, beredskap, krisehåndtering og ulykkesgranskning, hvor bruken av analytiske modeller og metoder står sentralt. Risiko, ytelse av beredskap, sårbarhet og usikkerhet er begreper som ligger i kjernen av forskningen. I dette fagfeltet utfordrer flere fagtradisjoner hverandre. Det er snakk om komplekse systemer som krever tverrfaglig forståelse og innsikt i forholdet mellom akademia og profesjonelle fagmiljøer. Njå sin forskning er anvendt på flere områder, så som transportsektoren, petroleumsnæringen og nødetatene. Njå har deltatt i og ledet en rekke nasjonale og internasjonale prosjekter og nettverk innenfor risikostyring og samfunnssikkerhet. Ove Njå ble utnevnt til Professor i Risikostyring og samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger i 2010, og han har vært tilknyttet International Research Institute of Stavanger (IRIS) som seniorforsker siden 1995. Han har vært ansatt som Professor II ved Høgskolen Stord/Haugesund siden 2012 og han har en timeengasjert stilling som seniorforsker ved Stavanger Universitetssykehus. Njå har vært ekstern evaluator av studieprogrammet «Safety and Accident Investigation» ved Cranfield University og han har deltatt i referansegrupper for flere internasjonale forskningsprogrammer. Njå er reviewer for et titalls vitenskapelige journaler. Han har vært aktiv deltaker i komiteer for forskningsprogram, internasjonale konferanser og utvikling av nasjonale standarder og veiledninger. Njå underviser og veileder en rekke masterstudenter og PhD-stipendiater, hvorav seks har disputert og han har vært opponent på flere PhD-grader.