Kjell Arild Høgda

Dr.scient., Forskningssjef Norut

Kjell Arild Høgda er født i Tromsø i 1962. Han har en cand. scient. grad i fysikk (fjernmåling) fra Universitet i Tromsø i 1988 og en dr. scient. grad i fysikk (radaravbilding av havbølger) fra samme sted i 1995. Tittelen på avhandlingen var: “SAR Imaging of Ocean Waves: An Investigation of the Azimuth Smearing and RAR Modulation Transfer Function”. Høgda jobbet som forsker ved Norut fra 1988 til 2003. Fra 2003 har han vært forskningssjef ved jordobservasjonsavdelinga på Norut. Han har jobbet med og har en rekke publikasjoner innen et bredt spekter av satellittfjernmålings- anvendelser, inkludert måling av havfarge, snø og isbreovervåking, vegetasjonsklassifisering, studier av effekter av forurensning på vegetasjon, SAR (Syntetisk Aperture Radar) interferometri, SAR havbølge avbildning, vindfelt estimering med SAR og satellittdataanalyse for pollen og fenologi studier. Høgda har også gjennomført forskning innen industrielle anvendelser av bildebehandling og bioinformatikk og har vært med på å starte opp aktiviteten med ubemannede fly på Norut. Han har deltatt i og ledet en rekke nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter. Som en del av dette arbeidet har han gjennomført flere feltkampanjer på Svalbard. Han er nå prosjektleder for et Norsk Romsenter finansiert prosjekt som utvikler bruk av SAR interferometri for overvåking av rasfare og setninger i bakken. Høgda har forelest på UiT og vært gjesteforeleser på UNIS i flere periode. Han har hatt en rekke sensor oppdrag på UNIS, NTNU, UiT og HiN og har vært medveileder for flere master og dr. grad studenter innen fjernmåling. Høgda har hatt en rekke styre og tillitsverv, her kan nevnes styremedlem i NOBIM (Norsk Forening for Bildebehandling og Mønstergjenkjenning) (1991- 1993), styreleder i NOBIM (1993-1996), fagforeningsleder ved Norut IT AS (1994-2003), styremedlem i Norut Gruppen AS (1997-2002), styremedlem i Breivoll Inspection Technologies AS (2006-2014) og styremedlem i Senter for fjernmåling fra 2008. Høgda har vært sentral i oppstarten av spinn-off selskapene Globesar AS og Aranica AS som jobber med hhv. satellittfjernmåling og bruk av ubemannede fly. Han sitter i dag i styrene til begge selskapene. Han har siden 2008 også vært norsk representant i den europeiske romfartsorganisasjonen ESAs DOSTAG komite.