Johan Petter Barlindhaug

Siv.ing, pensjonist

Johan Petter Barlindhaug er utdannet sivilingeniør fra NTH i 1963. Etter å ha vært ansatt hos Andreas Thyholt i Trondheim og Dr. techn Olav Olsen i Oslo, etablerte han eget rådgivende ingeniørfirma i Tromsø i 1969. Dette er etter hvert ble utviklet til et landsdekkende utbyggings- og entreprenørfirma. Barlindhaug har i tillegg til ulike nærings- interesser vært engasjert i et bredt spekter av samfunns- og forskningsoppgaver. Han satt i styret for LOS-komiteen og Norges Bygg- forskning frem til han gikk inn i interims- styret i Norges Forskningsråd og deretter i det første hovedstyret. Han ledet utvalget som i 1986 trakk opp hovedlinjene for om- stillingen av Longyearbyen og Store Norske Spitsbergen Kulkompani fra «Company Town» til dagens situasjon. Barlindhaug ledet regjeringens distriktskommisjon (2003-06) som kom med forslag til ny distrikts- og regionalpolitikk. Faglig har Barlindhaug spilt en ledende rolle gjennom 70-80 årene i utviklingen av norsk havnepolitikk med økt vekt på havnenes rolle i en helhetlig nærings- og transportsammenheng. Dette har også vært bakgrunnen for Barlindhaugs rolle i Russland i forbindelse med evaluering og utvikling av den maritime infrastruktur i Barentshavet og i Beringhavet. I den senere tid har de teknologiske, logistikkmessige og politiske utfordringer i nord som følge av økt økonomisk og industriell aktivitet i de arktiske områder, vært det mest profilerte fagfeltet for Barlindhaug – nasjonalt og internasjonalt. Dette både som rådgiver for regionale og nasjonale myndigheter i nordområdespørsmål og i arbeidet med å utvikle nye forskrifter og regler for helårige operasjoner i arktiske farvann. De logistikkmessige utfordringer som spesielt oljevirksomheten på norsk og russisk side står overfor, representerer ikke bare teknologiske og operative utfordringer, men får også økende geopolitisk betydning. Sammenhengen mellom den teknologiske utvikling og de geopolitiske utfordringer blir derfor stadig viktigere. Barlindhaug har i den forbindelse gjort seg til talsmann for at skal Norge kunne ivareta sine nasjonale interesser i nord, må de strategiske kriterier få større oppmerksomhet i prioriteringen av teknologisk FOU. Barlindhaug er Kommandør av St. Olavs orden, har Sølvmedalje fra Russian Academy of Science samt Cavaliere Ufficiale (Ridder av 1. klasse) 1995 (Den Italienske Republikks Fortjenesteorden)