Gerd Hovin Kjølle

Dr. ing., sjefforsker SINTEF Energi AS

Gerd Hovin Kjølle er sjefforsker ved SINTEF Energi innen fagområdet forsyningssikkerhet for elektrisitet. Hun har også vært professor ved institutt for elkraftteknikk (2009-2019), der hun hadde ansvaret for et PhD-fag innen pålitelighet av kraftsystemer. Kjølle er direktør for CINELDI – Centre for Intelligent Electricity Distribution. CINELDI er et forskningssenter for miljøvennlig energi etablert i 2016, der målet er å bidra til en kostnadseffektiv realisering av et fleksibelt og robust elektrisk distribusjonsnett. Dette skal legge til rette for integrasjon av økt lokal kraftproduksjon fra fornybare kilder, elektrifisering og mer effektiv effekt- og energibruk. Gerd Kjølle har mastergrad i elkraftteknikk fra NTNU (tidligere NTH) i 1984 og doktorgrad i elkraftteknikk fra NTNU i 1996. Kjølle har også pedagogisk utdanning for sivilingeniører og har undervist og veiledet mange master- og PhD-studenter. Hun er seniormedlem av IEEE og medlem av CIGRE og har vært styremedlem i tidligere Trondheim Energi Nett og i SINTEF Energi AS. Hun har også deltatt i et regjeringsoppnevnt utvalg om Driften av kraftsystemet og i programkomitéen for SAMRISK II-programmet hos Norges Forskningsråd. Kjølle har samarbeidet med mange nett- og energiselskaper, systemoperatører og energiregulatorer, nasjonalt og internasjonalt, og har vært prosjektleder i mange store nasjonale prosjekter og deltatt i flere EU-prosjekter. Kjølle ble i 2020 (som første kvinne) tildelt Norges Tekniske Vitenskapsakademis ærespris for hennes bidrag til samfunnssikkerhet, innen forsyningssikkerhet og pålitelighet i elkraftnettet. Hun har arbeidet med prosjekter som har utviklet FASIT, den norske standarden for innsamling, analyse og rapportering av data om feil i kraftsystemet og strømbrudd for sluttbrukere, utviklet metodikk som har bidratt til at feil i kraftnettet kan lokaliseres og isoleres raskere og en metode for sannsynlighetsbasert utbygging, drift og vedlikehold av overføringsnettet.