Gary Harald Isaksen

Dr.philos, Senior Scientist & Technology Manager, ExxonMobil Global Services Company - a Delaware Corportaion

Gary H. Isaksen startet sin industrielle karriere hos ExxonMobil etter avsluttet arbeide og forsvar for Dr.philos.-graden ved Universitetet i Bergen. Gjennom en lang rekke oppgaver og prosjekter har han medvirket til samvirke mellom norske forskningsmiljøer og ExxonMobil sine forskningssentra. I dag er Gary H. Isaksen Senior Scientist & Technology Manager for ExxonMobils Global Ocean Science & Policy Programs, og Arctic Science & Policy Programs. Esso, nå ExxonMobil, har foretatt betydelige investeringer i norsk olje- og gassforskning og teknologiutvikling. De største er 2-faselaboratoriet på Tiller i Trondheim (i dag Flerfaselaboratoriet), og automatiserte boresystemer (Cyberbase) ved NORCE (tidligere Rogalandsforskning). Dette er begge investeringer som har gitt store økonomiske ringvirkninger for nasjonen. Utviklingen av Cyberbase der Phillips Petroleum stod for kommersia¬liseringen, skapte grunnlag for en industriell aktivitet, som gjorde virksomheter i Norge innen boreteknologi til verdensledende, med mer enn 80 % av leveranser av rigger for olje- og gassvirksomhet til havs. Gary H. Isaksen har engasjert seg i å introdusere metoder (statistisk forsøks¬planlegging og multivariat analyseverktøy) og utvikle retningslinjer. Han har undervist og veiledet studenter og nyansatte i hvordan de for ulike formål skal bruke slike verktøy og anvende data som beslutningsstøtte - innen ulike fagområder som geovitenskaper og miljøforvaltning. Med dette som grunnlag utvikler Gary Isaksen en metodikk som benevnes "Knowledge Capitalisation". En metodikk som blir brukt i ulike team i ulike land og for multiple formål. Hans arbeider har også ført til samvirke mellom flere organisasjoner og bedrifter slik som NASA, General Dynamics, NORCE (tidligere IRIS/ Rogalandsforskning) og SINTEF. Gary H. Isaksens forskning strekker seg over flere felt innen marint miljø. Over mer enn 20 år har han arbeidet med å forstå og kartlegge økosystem, migrasjon og ernæring for Gråhval i Stillehavsområdet. I dette arbeidet, som han leder, har han sammen med en lang rekke partnere klart å kartlegge helt ny kunnskap om vandringsmønsteret for spesielt "mor - kalv", i det som er den lengste hval-"vandringsturen" i verden, fra Sakhalin i russisk Stillehavsområde forbi Alaska, Canada, USA til Mellom-Amerika. Spesiell fokus har vært knyttet til om og evt. hvordan oljevirksomhet (spesielt seismikk og pæling) påvirker hvalenes adferd. Resultat fra arbeidet har påvirket hvordan ExxonMobil og andre driver sine operasjoner. Alt arbeid på dette feltet er også publisert i internasjonale tidsskrifter med referee. ExxonMobil sin ambisjon er at de gjennom rollen til Gary H. Isaksen har lagt grunnlaget for et langsiktig og omfattende partnerskap på en rekke felt knyttet til marinteknologi, marin ressursforvaltning og miljøkartlegging og overvåkning, samt arktiske oppgaver og problemstillinger der Norge i særklasse kan frembringe og definere viktige tiltak og oppgaver. ExxonMobil sin toppledelse fortsetter å støtte opp under nye forsknings¬aktiviteter og infrastruktur i Norge, eksempelvis ved å tilby Gary H. Isaksen sin arbeidskapasitet og kompetanse til NTNU, der han er tilsatt i en prof. lI-stilling, med 100 % kostnadsdekning fra ExxonMobil i USA. Gary H. Isaksen har hatt faglige og vitenskapelige roller og oppgave ved flere amerikanske universitet, i Russland og på Bermuda. I de kommende årene kommer trolig mye hans innsats være knyttet til Norge og norsk forskningsmiljøer. Selv er Gary H. Isaksen en fremragende forsker, med en rekke publiserte vitenskapelige arbeider. Hans ideer i å få kommersielle interesser (les selskaper) til å støtte åpen vitenskapelig publisering har vært gjennom¬gående og helt unik innenfor en industri som ofte har ønsket å gjøre patentering til et hovedanliggende for å støtte ny forskning.