Åshild Fredriksen

Dr.scient., professor ved Institutt for fysikk og teknologi, UiT Norges Arktiske Universitet

Åshild Fredriksen er født på Senja i 1955. Hun avla i 1991 sin Dr. Scient.-grad i kosmisk geofysikk ved Universitetet i Tromsø (UiT), med plasmalinjemålinger med EISCAT som tema for avhandlingen. Hun arbeidet deretter i tre år som NFR-postdoc på gruppen for plasmafysikk ved Institutt for fysikk og teknologi UiT. I 1995 ble hun ansatt som førsteamanuensis samme sted og fikk deretter opprykk til professor i 2003. Hun har vært og er medlem av flere programkomiteer for internasjonale konferanser, har organisert konferanser i Tromsø og på Svalbard og var co-chair for Nordic Physics Days i Trondheim 2015. Hun har omfattende erfaring fra undervisning, komitéarbeid og styreverv ved UiT, har vært medlem av områdestyret i Norges Forskningsråd og i Tromsø Kommunestyre og hun har fra 2014 vært president i Norsk Fysisk Selskap. Fredriksen har gjennomført flere forskningsterminer ved Princeton Plasma Physics Laboratory, USA, og hun har hatt lengre forskningsopphold ved universiteter og forskningsinstitutt i Australia, Italia, Østerrike og Tyskland. Hun har publisert et 40-talls artikler med peer-review, samt en rekke bidrag på internasjonale konferanser. Hennes forskningsfelt er eksperimentell plasma- fysikk, og hun driver i dag landets eneste universitetsbaserte plasma- laboratorium. Hennes hovedinteresser har vært turbulens i magnetiserte plasma, som er av grunnleggende betydning for å forstå magnetisk inne- sperring, som igjen er en forutsetning for å produsere energi i fusjonsreaktorer. Seinere har interessen dreid mot akselerasjon av ioner og danning ionestrømmer og sjokkfronter i plasma, bl.a. finansiert fra Frie prosjekter i NFR. Dette feltet har betydning bl.a. for utvikling av framdrifts-systemer for småsatellitter og romsonder, men også for mer fundamental forståelse av akselerasjon og oppvarming av f.eks. sol-koronaen.