Arne Krokan

Dr.polit. medievitenskap, professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU

Arne Krokan er professor i Teknologi, kommunikasjon, organisasjon og ledelse ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU. Han er utdannet mag.art. i sosiologi (1982) med psykologi og statistikk som støttefag. I 1998 ble han dr.polit. med en avhandling om «Informasjonsledelse», en analyse av informasjon i filosofisk, økonomisk (informasjonsøkonomi) og organisatorisk perspektiv. Før han kom til NTNU som fulltidsprofessor i 2004, arbeidet han ved BI der han underviste masterprogrammer i ebusiness, emarketing og andre fag som koblet teknologi med tematikk knyttet til organisering og verdiskaping. I 2013 ble han den første til å lage en MOOC i Norge, et «massive open online course», et kurs i teknologiendring og samfunnsutvikling, som fikk flere tusen deltakere. De siste årene har han gitt ut fem bøker om digitalisering og digital transformasjon med titler som «Digital økonomi», «Nettverksøkonomi», «Det friksjonsfrie samfunn», «deling, plattform, tillit» (2018) og «Smart læring» (2012). Dette er bøker som på ulike måter analyserer hvordan teknologi endrer sektorer i samfunnet og som kan bidra til å gi retningslinjer for hvordan ulike organisasjoner bør agere i forhold til digitale utfordringer. Han er en mye benyttet foredragsholder som evner å gjøre komplekse forhold forståelige og presentere dem på en måte som gjør at det huskes. De siste 20 årene har han holdt over 1000 foredrag der teknologi på en eller annen måte har blitt satt i en sosial eller organisatorisk sammenheng. Krokan var del av MOOC-utvalget som utredet hvordan nye digitale tjenester kan bidra til å skape nye digitale læringsformer i høyere utdanning (NOU 2014:5). Han sitter også i Domstolkommisjonen (2017-2020), oppnevnt av Regjeringen for å vurdere domstolenes organisering og for å sikre at befolkningen kan ha høy tillit til domstolene også i fremtiden. Fra 2018 er han også en aktiv deltaker i NTNUs store satsing på forskning innen området «digital transformasjon», der han leder den delen av blockchain- prosjektet som omhandler hvordan slike teknologier påvirker vår forståelse av organisasjoner og organisering.