Webinar: samskaping som metode for å løse fremtidens utfordringer

Her kan du se opptak fra webinaret med Gøril Hannås, viserektor for samfunnskontakt og nyskaping ved UiA, der hun snakker om hvorfor og hvordan Universitetet i Agder har etablert ulike samskapings- og innovasjonsarenaer for å løse samfunnsutfordringer i tettere dialog med nærings- og samfunnsliv. Kjernen i samskaping er å utfordre hverandre fra ulike ståsted, disipliner og kompetanse for å komme fram til nye løsninger. MIL, i4H, Future Materials og Colab er blant eksempler som vil bli framhevet. Møtet blir ledet av Sunniva Whittaker, rektor ved UiA.