Vi ønsker kandidater til NTVAs ærespris for 2021

Teknologisk fremgang og utvikling er hovedforutsetninger for bedre liv og bedre samfunn. Av den grunn er det svært viktig å støtte opp under teknisk forskning og utviklingsarbeid.

NTVA deler som kjent ut en ærespris for banebrytende teknologi. I den forbindelse vil vi oppfordre alle våre kontakter, men spesielt NTVAs medlemmer og medlemmer av Industrielt Råd til å foreslå kandidater. Ved også å spre informasjonen om æresprisen kan tilfanget av kandidater for 2021 bli meget godt.

Det er to typer kandidater som er aktuelle for prisen:

  • Personer som er bosatt i Norge og som på en fremragende måte har utviklet teknologi til beste for det norske samfunn og utviklingen av norsk næringsliv. 
  • Personer som har drevet grunnforskning som har ledet til ny teknologi til beste for det norske samfunn og utviklingen av norsk næringsliv.

Vi viser til nærmere informasjoner på: https://www.ntva.no/aerespris-nominasjon/

Nominering til prisen er åpen for norske bedrifter og personer som er bosatt i Norge. Det er laget et enkelt nominasjonsskjema for basisopplysninger som skal sendes inn sammen med begrunnelsen for forslaget.

Samme person kan nomineres flere ganger, men en nominasjon gjelder bare én pristildeling.

Fristen for innsending av forslag er 15. desember 2020. Forslag sendes til post@ntva.no eller til Norges Tekniske Vitenskapsakademi, Lerchendal gård, 7491 Trondheim.

Kandidatene vurderes av Ærespriskomiteen som innstiller til NTVAs styre. Prisen deles normalt ut på Industrielt Råds årsmøte om våren året etter.