NTVAs hederstegn for 2021 tildeles Unni Merete Steinsmo

Det er med stor glede vi kan meddele at NTVAs styre har vedtatt å tildele NTVAs hederstegn for 2021 til Unni Merete Steinsmo. Forslagsstillere er Eivind Hiis Hauge, Tor Grande, Inge Gran og Karl Almås. Nominasjonsbrevet kan dere lese lenger ned i saken.

Kriteriene for utmerkelsen sier at NTVAs hederstegn tildeles

a) for lang og verdifull innsats i akademiets ledelse eller andre oppgaver knyttet til akademiets virksomhet

b) andre personer i eller utenfor akademiet som akademiet er stor takk skyldig

Unni Merete Steinsmo ble født på Levanger i 1954. Hun fikk tidlig interesse for realfagene og fordypet seg allerede i folkeskolen. Etter realfagslinje på gymnasiet fulgte studier ved daværende NTH der hun fordypet seg innenfor kjemi, herunder fysikalsk kjemi og biokjemi. Hun ble i 1978 uteksaminert som sivilingeniør ved NTH, og hun tok en doktorgrad (dr.ing) i 1987 innen materialteknologi ved samme institusjon.

Etter utdanningsperioden var hun i noen år knyttet til forskning og undervisning ved daværende NTH før hun i 1989 startet sin karriere i SINTEF som forskningssjef ved SINTEF Materialteknologi. Etter en karriere som gikk via forskningsdirektør for SINTEF Materialer og senere for SINTEF Materialer og Kjemi, overtok Unni Merete Steinsmo i 2004 som konsernsjef i SINTEF, en stilling hun hadde til utgangen av 2015. Parallelt med dette var hun knyttet til undervisning ved NTNU som professor II fra 1996. Hun har vært medlem av NTVA siden 2004.

Gjennom sin yrkeskarriere har Unni Merete Steinsmo innehatt mer enn 25 ulike offentlige og private verv knyttet til utvikling av teknisk og industriell forskning både i Norge og i EU.

Det er i det etterfølgende redegjort for hvordan Unni Merete Steinsmos karriere og arbeidsinnsats har bidratt til å realisere NTVAs formål.

NTVAs formål sier at «til beste for det norske samfunn og for utviklingen av norsk næringsliv skal NTVA»:

1. Fremme forskning utdanning og utvikling innen de tekniske og tilgrensende vitenskaper.

2. Stimulere til internasjonalt samarbeid innen de tekniske og tilgrensede fagområder.

3. Bidra til informasjon om teknologi og naturvitenskap formidles til landets styringsorganer og befolkningen for øvrig.

Begrunnelse for tildeling

  1. Fremme forskning utdanning og utvikling innen de tekniske og tilgrensende vitenskaper.

Unni Merete Steinsmo har gjennom sin aktive yrkeskarriere innehatt en rekke fremtredende posisjoner innenfor teknisk-industriell forskning og utdanning. Gjennom den engasjerende måten hun har utøvet de ulike rollene på, har hun vært til inspirasjon for kolleger og samarbeidspartnere både i Norge og internasjonalt. Unni Merete Steinsmo har på denne måten vært en viktig pådriver for å fremme forskning, utdanning og utvikling innen de tekniske og tilgrensende vitenskaper både nasjonalt og internasjonalt. Gjennom å tydeliggjøre sammenhengen mellom solid faglig kompetanse og muligheter for å oppnå verdiskaping, har Unni Merete Steinsmo evnet å skape et sterkt engasjement hos kolleger og samarbeidspartnere. Dette engasjementet har også vært avgjørende for å få en kompleks forskningsorganisasjon som SINTEF til å dra i sammen retning og derigjennom skape resultater viktige for norsk industriell utvikling og verdiskaping.

Unni Merete Steinsmo har gjennom deltagelse i eksterne styrer og råd vist et betydelig nasjonalt engasjement for utdanning, forskning og teknisk-industriell utvikling. Foruten ulike faglige råd og styrer knyttet til samarbeidet mellom SINTEF og NTNU, omfatter dette Norges Forskningsråd (6-7 styrer), regjeringsoppnevnte komiteer og arbeidsgrupper (5-6 ulike) samt styremedlemskap i private selskaper (6 ulike). Gjennom å ha god kunnskap om hele kunnskapskjeden fra nysgjerrighetsdrevet forskning via strategisk forskning og over til industriell forskning og kommersialisering, har Unni Merete Steinsmos bidrag vært viktige for å oppnå resultater og verdiskapning.

  • Stimulere til internasjonalt samarbeid innen de tekniske og tilgrensede fagområder.

Grunnleggende naturvitenskapelig kunnskapsbygging skjer på en internasjonal arena der Norge i totalvolum er en mindre aktør, men der vi på enkeltområder står for en kvalitet i verdensklasse. Et slikt område er materialteknologi der den grunnleggende og anvendte forskningen er internasjonalt anerkjent. Dette danner videre et nødvendig grunnlag for industriell utvikling, gjerne på områder der Norge har naturlige fortrinn f.eks. innen utnyttelse av kraften fra fossefall til aluminiumsproduksjon.

Unni Merete Steinsmo har gjennom sin karriere stått midt oppe i denne sammenhengen. Hun har gjennom sitt internasjonale engasjement, spesielt inn mot EU der hun har deltatt i flere ulike styrer og arbeidsgrupper, vist til at industrielle fortrinn og derigjennom verdiskaping ofte utvikles på basis av gjennombrudd innenfor grunnleggende forskning. Det samarbeidet vi har i Norge mellom akademiske institusjoner og industrien, og som er en forutsetning for videre vekst også i Europa, er ikke alltid like fremtredende hos en del andre nasjoner. Det har derfor vært viktig å vise gjennom gode eksempler hvor strategisk og verdiskapende et slikt samarbeid kan være.

  • Bidra til at informasjon om teknologi og naturvitenskap formidles til landets styringsorganer og befolkningen for øvrig.

Unni Merete Steinsmo har i kraft av sin naturvitenskapelige kompetanse og som leder av et av Europas største forskningskonsern, vært ettertraktet som deltager og bidragsyter innenfor en rekke regjeringsoppnevnte råd og styrer. Dette gjelder f.eks. Energirådet/Toppleder forum (Olje og energidepartementet), Marin strategigruppe, Marut (Nærings- og handelsdepartementet), Ekspertgruppen for Nordområdene (Utenriksdepartementet) og Strategiutvalget for Hav 21 (Fiskeridepartementet). Dette viser at Unni Merete Steinsmo ikke bare har vært ettertraktet på området materialteknologi der hun har sin formelle vitenskapelige bakgrunn, men i kraft av sin posisjon også innenfor andre sektorer.

Et tema hun ofte har vært engasjert i, er at innovasjon gjerne skjer i grensesnitt mellom ulike fagområder eller mellom ulike industrielle sektorer. Det har derfor vært tatt initiativ fra hennes side til å skape arenaer for dette både innenfor egen organisasjon og på andre områder. Her har det vært nødvendig å bryte ned på revirhevdelse og andre flaskehalser for å oppnå resultater. Unni Merete Steinsmo har gjennom hele sin yrkeskarriere vært helt i front hva gjelder å innta ulike lederroller innenfor naturvitenskap, teknologi og industri som tradisjonelt sett var dominert av menn. Det kan med rette hevdes at Unni Merete Steinsmo har bidratt sterkt som rollemodell for kvinner som har vurdert en karriere innenfor naturvitenskap og teknologi.  

Vi gratulerer Unni med utmerkelsen!