NTVAs ærespris til Gerd Kjølle

Norges Tekniske Vitenskapsakademi tildeler akademiets ærespris for 2019 til sjefforsker i SINTEF og professor Gerd Kjølle for hennes bidrag innen forsyningssikkerhet og pålitelighet i elkraftnettet.

«Gerd Kjølle har flyttet den internasjonale forskningsfronten innen forsyningssikkerheten i strømnettet. Kunnskapen hun har produsert har skapt betydelige verdier for norsk næringsliv og samfunnet forøvrig,» skriver priskomiteen i sin innstilling.

NTVAs ærespris tildeles årlig en person som har bidratt til å utvikle banebrytende teknologi. Tidligere har prisen gått bl.a. til personer som har stått for innovasjon innenfor IT og internett, utvikling innenfor medisin og for viktige bidrag til olje- og gassindustrien. Prisen ble første gang utdelt i 2008.

«Det er en stor ære å motta denne prisen. Dette er en anerkjennelse av både av mitt arbeid, alle som har bidratt til dette viktige fagområdet og samarbeidet vi har hatt mellom SINTEF og NTNU, men også den betydning forsyningssikkerhet har for samfunnssikkerheten» sier prisvinneren.

Gerd Kjølle, Sjefforsker i SINTEF Energi, får NTVAs ærespris tildelt av Torbjør Digernes, President i NTVA

Gerd Kjølle, som er sjefforsker i SINTEF og professor II ved NTNU, har arbeidet med en rekke prosjekter som blant annet har bidratt til at feil i kraftnettet kan lokaliseres og isoleres raskere og utviklet en metode for sannsynlighetsbasert utbygging, drift og vedlikehold av overføringsnettet. Dette er begge prosjekter som har ført til store gevinster og reduserte kostnader for produsenter, brukere og samfunnet som helhet. Det er anslått at metoden for sannsynlighetsbasert utvikling av kraftnettet alene vil føre til redusert investeringsbehov på 2,9 mrd kroner de nærmeste årene. Metoden er også egnet for bruk i det europeiske nettet.

«Vi lever i en tid der vi hver dag blir minnet om forskningens bidrag til å styrke samfunnssikkerheten innen helse og andre områder. Sikker kraftforsyning er av uvurderlig betydning i vårt moderne samfunn. Gerd Kjølle er en svært verdig mottager av NTVAs ærespris, og vi håper prisen bidrar til å motivere til fortsatt kunnskapsutvikling og godt samspill mellom forskning, næringsliv og forvaltning for en kunnskapsdrevet styrking av samfunnssikkerheten,» sier Torbjørn Digernes, president i NTVA og tidligere rektor ved NTNU.

«Jeg er stolt og imponert over tildelingen. Gerd Kjølles arbeid har skapt enorme verdier for samfunnet og at vi i dag har et kraftsystem som er betydelig mer kostnadseffektivt og bærekraftig enn tidligere. SINTEF sin rolle er å bidra til teknologi som gir verdi både til næringsliv og samfunnet generelt. Kjølles arbeid er et fremragende eksempel på dette,» sier Alexandra Bech Gjørv, Konsernsjef SINTEF.

Æresprisen er tidligere tildelt

2018      Erling Hammer for hans bidrag til utvikling av flerfase-måleteknologi i olje- og gassektoren

2017      Professor Finn Gunnar Nielsen, UiB for hans banebrytende forskning spesielt innenfor flytende vindturbiner

2016      Tore Lærdal for Lærdal-gruppens nyskapende arbeid med utvikling av behandlings- og opplæringsutstyr for livreddende førstehjelp og fostermedisin

2015      Professor Trond Jørgensen, UiT for utvikling av banebrytende teknologi som gjorde norsk fiskeoppdrett fri for antibiotika

2014      Arne Halaas for innovasjoner innen søketeknologi

2013      Hans Christen Rønnevik for sin rolle i utvikling av letemodell som førte til funn av Johan Sverdrup-feltet

2012      Jon Gjedebo for utvikling av automatisert boresystem

2011      Kjell Arne Ingebrigtsen, Bjørn Angelsen og Kjell Kristoffersen for at de på hver sin måte har gitt vesentlige bidrag til å bygge opp et kunnskapsbasert og industrielt miljø knytt til bruk av ultralyd i medisinsk bildebehandling.

2010      Arne Smedal og Kåre Syversen for dere bidrag til utvikling og kommersialisering av to ulike banebrytende norske marintekniske konstruksjoner

2009      Knut Bjørlykke for hans forskning innen sedimentologi og petroleumsgeologi

2008      Yngvar Gundro Lundh for hans deltakelse i utviklingen av Internett