Utviklingen av smartnett, smarthus, og klimavennlige bygg

Arild Gustavsen og Gerd Kjølle med NTVAs nye bok Teknologien endrer samfunnet.

Nullutslippsbygg og nullutslippsområder og løsninger for lavutslippssamfunnet var temaet da professor Arild Gustavsen, NTNU innledet ved NTVAs møte i Oslo 25.oktober.Forskningssenteret for miljøvennlig energi (FME) på nullutslippsbygg (FME ZEB) ble startet opp i 2009. Senteret har hatt som mål og utvikle produkter og løsninger som skal bidra til markedsgjennombrudd for nullutslippsbygninger. Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN) ble utpekt som FME senter i 2016 og har hatt som oppdrag å fortelle bygninger kan bidra til lavutslippssamfunnet ved å utvikle bærekraftige områder med null utslipp av klimagasser. Foredraget viste resultater fra FME ZEB, inklusive eksempler på teknologier benyttet og pilotbygg.

Gerd Kjølle som er direktør ved SINTEFs  Senter for intelligent elektrisitetsdistribusjon redegjorde for fremtidens fleksible og intelligente elektriske distribusjonsnett. Forskningssenteret CINELDI hvor Kjølle arbeider skal bidra til å digitalisere og modernisere det elektriske distribusjonsnettet på en kostnadseffektiv, fleksibel og robust måte. Målet er at nettet skal håndtere samspill med smarte nettkunder, elektrisk transport, solcelleanlegg og annen fornybar kraft. Dagens distribusjonsnett er gammelt og trenger store reinvesteringer fremover. Det er ikke bygget for å integrere store andeler ny fornybar energi produsert fra vind og sol. Fremtidens intelligente distribusjonsnett, Smart Grid, skal bidra til å ta i bruk nye muligheter som gis av nye sensorer og intelligente komponenter, og realisere fleksibilitet i forbruk, kraftproduksjon og energilager som en ressurs. Med Smart Grid kan kraftnettet driftes på nye måter slik at det eksisterende nettet kan utnyttes bedre og investeringer kan spares.

På bildet ser vi Arild Gustavsen og Gerd Kjølle med hvert sitt eksemplar av NTVAs nye bok Teknologien endrer samfunnet.