Akademiene har godt av å bli utfordret og ansvarliggjort

I forrige uke skrev professor ved NMBU og NTVA-medlem Gaute Einevoll et debattinnlegg på Khrono om at vitenskapsakademiene burde åpne opp for alle forskere som er interessert i formidling. Du kan lese hele innlegget hans her. Vi tror ikke å gjøre NTVA til en åpen medlemsorganisasjon vil gjøre oss bedre i stand til å fylle vår oppgave, skriver Torbjørn Digernes og Hans Kåre Flø i Norges Tekniske Vitenskapsakademi.

Vårt svar opprinnelig publisert 28.10.2022 på Khrono:

Takk til Gaute Einevoll for å sette søkelyset på vitenskapsakademienes rolle og oppgaver! Akademiene har godt av å bli utfordret og ansvarliggjort for hvordan vi driver vår virksomhet.

Det er et hovedformål for Norges tekniske vitenskapsakademi (NTVA) å formidle innsikt om teknologi, både om mulighetene og om de negative konsekvenser den kan ha. Vi tror at i de fleste av de store utfordringene verden står overfor er teknologi en del av løsningen. Men teknologi alene er ikke nok til å løse samfunnets problemer. For helhetlige løsninger kreves også perspektiver fra andre fagfelt. Derfor legger vi vekt på å få fram dem også.

Et vitenskapsakademis fremste merke er høy kvalitet og uavhengighet av interessegrupper. Det vårt akademi utgir under eget navn skal være etterrettelig kunnskap basert på den best tilgjengelige vitenskapelige innsikt. Også der vitenskapen har ulike oppfatninger om en sak skal det komme fram. Vitenskapens oppgave er å utvide kunnskapstilfanget, derfor vil vitenskapen revidere sine vurderinger når ny innsikt blir utviklet.

Vi ser akademienes kunnskapsforvaltning som en høyst nødvendig motvekt til den lemfeldige omgang med fakta som vi ser i offentligheten alt for ofte i dag. Dette er en forutsetning for å være uavhengige rådgivere for politikkutvikling, en rolle som akademiene i Europa benyttes til i betydelig grad. Dette er et arbeid NTVA deltar i på flere politikkområder, også på europeisk plan.

NTVA er et utadrettet akademi der vi arbeider aktivt med å tilpasse oss utviklingen og gi et tydelig og relevant bidrag til samfunnet. Vårt hovedfokus de seneste årene har vært digitalisering. Dette har vi nå endret til bærekraft uten at vi glemmer digitaliseringen. Vi ønsker, ut fra våre ressurser og vår egenart, å være en del av løsningen på samfunnets store utfordringer.

Vi henvender oss til samfunnet rundt oss på flere måter. Rundt 30-40 fagmøter i seks universitetsbyer sammen med nasjonale seminarer og konferanser er en viktig kanal. Disse er åpne for alle. Vi satser aktivt på videoformidling, strømming, webinarer og podkaster for å nå ut til flere. Våre deltakere forteller oss at vi setter viktige temaer på samfunnets agenda.

Det er ikke bare akademiets medlemmer som kommer til orde i formidlingsvirksomheten; våre programkomitéer og redaksjonskomitéer henter innsiktsfulle mennesker der de er å finne.

NTVA legger vekt på å være relevant, derfor bruker vi våre kontaktnett i programkomitéer og har fingeren på pulsen av samfunnsdebatten som grunnlag for valg av sentrale temaer som belyses ut fra vitenskapelig funderte fakta.

Et viktig kontaktledd mot samfunnet er NTVAs Industrielle råd. Dette rådet har bedrifter, forskningsinstitutter og UH-institusjoner som medlemmer. Rådet er åpent for medlemskap for bedrifter og organisasjoner som ønsker å delta. Næringsliv, forskning og utdanning er sektorer som omsetter teknologiske muligheter til verdier i samfunnet. Disse sektorene er derfor både rekrutteringsbase for akademiet, og målgrupper for vår formidling.

Vi skaper også diskusjonsarenaer for nærings- og innovasjonspolitikk, og for forskningspolitikk. For NTVA er dette rådet en sentral ressurs som gjør oss i stand til å skape møteplasser av stor verdi. Vi setter akademiets uavhengighet høyt og alle nye medlemmer informeres om at akademiet ikke er et talerør for deres spesifikke interesser. Frivillig innsats er en viktig basis for akademiets utvikling, og alle medlemmer er velkomne og oppfordres til å engasjere seg.

Personlige medlemmer i akademiet rekrutteres etter en modell som i de fleste vitenskapsakademier benytter varianter av. Kandidater må anbefales for innvalg av to eksisterende medlemmer, en innvalgskomité vurderer kandidaturet opp mot medlemskriteriene og kommer med en innstilling til styret, som beslutter om et tilbud om innvalg skal gis til kandidatene.

Vi har to hovedkriterier for innvalg, først vitenskapelig merittering, og dernest et samfunnskriterium, hvor kandidatens CV skal vise engasjement i ledende roller i samfunnet hvor teknologi eller bruk av teknologi står sentralt. Kombinasjonen av disse kriteriene anvendes også for kandidater som etter en forskerkarriere har gått over i lederroller i nærings- og samfunnsliv.

Lista ligger relativt høyt når det gjelder kvalifikasjonsnivå. NTVA har ca 600 medlemmer der ca. 270 er under 65 år. Den opprinnelige antallsbegrensningen på 250 medlemmer under 65 år er ikke absolutt, og vi vil justere denne når det er behov for det. I dag anser vi ikke antall medlemmer som begrensende for vår virksomhet.

Vi tror ikke å gjøre NTVA til en åpen medlemsorganisasjon vil gjøre oss bedre i stand til å fylle vår oppgave. Et akademi skal skille seg fra andre typer organisasjoner, og kvalitetsprofilen, uavhengigheten og etterretteligheten som følger med uavhengighet skal være vår garanti for faglig kvalitet og gode råd det er verdt å lytte til.

NTVA har et sterkt fokus på å utvikle vår organisasjon og tilpasse den dagens rammebetingelser med bakgrunn i en ny strategi utviklet etter Covid. Stikkord er å utvikle fagprofilen slik at den styrkes på nye teknologiområder som er sterke endringsdrivere i samfunnet, flere kvinnelige medlemmer og sterkere engasjement av yngre forskere og innovatører.

Vi arbeider med å mobilisere kunnskapen blant våre medlemmer, slik at den kan gjøres tilgjengelig for dem som har bruk for den, og med hvordan vi kan skape interessante møteplasser for våre medlemmer og for samfunnet. Vi søker aktivt for å øke våre ressurser for å oppnå økt gjennomslag.