Nominasjonsskjema

Generelle retningslinjer finner du under. Den konkrete begrunnelsen og øvrige nødvendig vedlegg må begrunnes med bakgrunn i statuttene.

Statutter

NTVAs Ærespris for banebrytende teknologi

Vedtatt av NTVAs styre 6. mars 2007 og senere endret på styremøte 13. februar 2018.

Generelle retningslinjer
NTVA deler hvert år ut NTVAs ærespris til en person som er bosatt i Norge og som på en fremragende måte har utviklet ny teknologi til beste for det norske samfunn og utviklingen av norsk næringsliv. Prisen kan også utdeles for grunnforskning som har ledet til ny teknologi til beste for det norske samfunn og utviklingen av norsk næringsliv.

Prisen tildeles normalt til én person, men kan tildeles inntil 3 personer samtidig om de har vært felles om prestasjonen. Ingen person kan motta prisen mer enn én gang.

Mottagere av NTVAs ærespris blir også utnevnt som medlemmer av NTVA om de ikke allerede er medlemmer.

NTVAs ærespris består av et diplom.

Nominasjon til prisen
Nominering til prisen er åpen for norske bedrifter og personer bosatt i Norge. En nominasjon skal inneholde et utfylt nominasjonsskjema, et nominasjonsbrev med en begrunnelse for forslaget og minimum to brev som støtter nominasjonen. Frist for innsending er 15. desember året før prisen tildeles. En nominasjon gjelder bare for én pristildeling. Samme personer kan nomineres flere ganger.

Priskomité
NTVAs styre oppnevner en Priskomité med inntil 5 medlemmer. Medlemmene oppnevnes for en treårsperiode, med mulighet for forlengelse med én treårsperiode.
Priskomitéen vurderer nominerte kandidater til prisen, og kan også selv foreslå kandidater til prisen.
Medlemmer av Priskomitéen eller NTVAs styre kan ikke tildeles prisen. Priskomitéen innstiller sin kandidat til prisen til NTVAs styre som endelig vedtar hvem som skal motta prisen.

Priskomiteen for NTVAs Ærespris består i 2022 av:

Leder Karl Almås

Karl Klingsheim

Jan-Eric Sundgren (medlem IVA)

Lisa Lyngsnes Randeberg

Eivind Hiis Hauge

Utdeling
Prisen skal fortrinnsvis deles ut i forbindelse med det påfølgende årsmøtet i NTVAs Industrielle Råd.