Formål

NTVAs industrielle råd (nedenfor benevnt rådet) har til oppgave
å styrke forbindelsen mellom Akademiet og landets næringsliv og å støtte Akademiet i dets arbeid for å fremme forskning, utdanning og utvikling innen de tekniske og tilgrensende vitenskaper, til beste for det norske samfunn og for utviklingen av norsk næringsliv.

Medlemmer

Akademiet innbyr bedrifter, forvaltningsorganer og institutter som ønsker å støtte realiseringen av Akademiets formål, til medlemskap i rådet og til å la seg representere i rådet ved navngitt(e) representant(er) fra sin øverste ledelse. Medlemmet kan også utpeke vararepresentant(er) fra tilsvarende nivå i dets ledelse. Antall representanter vil være avhengig av virksomhetens størrelse og dens bidrag til Akademiets drift.

Samvirket mellom Akademiet og rådet

Det industrielle rådet skal drøfte og gi råd til Akademiet om dets prioritering av oppgaver. Rådet kan fremme forslag om utredninger i Akademiets regi vedrørende viktige spørsmål innenfor Akademiets formålsområde og på Akademiets anmodning avgi uttalelser innad eller utad i slike spørsmål.

Representantene i rådet deltar på lik linje med Akademiets medlemmer i dets faglige aktiviteter, og får etter eget ønske tilsendt relevante publikasjoner, interne orienteringer og annet materiale som produseres av Akademiet, samt invitasjoner til medlemsmøter, seminarer og symposier. Akademiet vil også fra tid til annen kunne ønske å trekke på representantenes kompetanse i sin faglige virksomhet.

Rådet innkalles til minst ett møte årlig. I tillegg til faglige saker, fremlegges Akademiets årsberetning og revidert regnskap til drøftelse.

Ledelse og administrasjon

Rådet velger selv sin leder. For å sikre en godt samordnet ledelse av alle Akademiets aktiviteter skal rådets leder normalt være medlem av Akademiet. Rådet kan etablere arbeidsutvalg.

Akademiets sekretariat er rådets sekretariat. Akademiets president eller visepresident samt generalsekretæren skal delta i alle rådets møter. Generalsekretæren er rådets sekretær. Medlemmer av Akademiets styre har også anledning til å delta. Rådets leder kan dessuten invitere andre personer som har spesiell tilknytning til saksområder som skal behandles.

Finansiering

Hvert medlem av rådet betaler årlig et bidrag til Akademiets drift. Bidragets størrelse fastlegges på forskudd for tre år ad gangen og graderes etter virksomhetens størrelse og kategori. For å sikre Akademiet tilstrekkelig planleggingshorisont, skal det normalt gis treårige tilsagn om bidrag.

Arbeidsutvalg

Industrielt råd har et arbeidsutvalg som består av presidenten, visepresidenten, generalsekretær, rådets leder, samt inntil tre andre personer utpekt av rådet blant dets medlemmer. Rådets leder er arbeidsutvalgets leder. Arbeidsutvalget har som oppgave å bidra til å sikre det økonomiske grunnlaget for Akademiets virksomhet. Det avgir innstilling overfor Akademiets styre om medlemsbidragenes størrelse. Arbeidsutvalgets oppgave er også å sørge for kontakt mellom NTVAs styre og medlemsbedriftene. Arbeidsutvalget skal arbeide innenfor de rammene som er gitt i Akademiets lover (§ 8). Utvalget kan legge fram egne saker for styret og for møtene i Industrielt råd.

Opphør av medlemskap

En virksomhet som ønsker å avvikle sitt medlemskap i rådet, skal gi skriftlig beskjed om dette innen 1. september året forut for medlemskapets opphør.

Endring av retningslinjene

Disse retningslinjene, som er hjemlet i NTVAs lover § 8, kan endres av Akademiets styre etter at rådet har hatt anledning til å uttale seg.