NTVAs Ærespris 2022 tildeles Magne Dåstøl

NTVA har siden 2008 delt ut sin ærespris for banebrytende teknologi. Statuttene sier at prisen skal tildeles en person som er bosatt i Norge og som på en fremragende måte har utviklet ny teknologi, eller gjort grunnforsking som har ledet til ny teknologi, til beste for det norske samfunnet og utvikling av norsk næringsliv. Prisen skal normalt gå til en person, men kan deles mellom inntil tre personer dersom de har vært sammen om prestasjonen.

NTVAs styre har besluttet å tildele NTVAs Ærespris for 2022 til Magne Dåstøl for hans målrettede arbeid med å fjerne et stort forurensningsproblem fra Elkems silisiumproduksjon og deretter gjøre det gjenvunne materialet microsilica til et så etterspurt materiale at det i dag er et eget, stort og lønnsomt forretningsområde på verdensbasis.

Magne Dåstøl (foto Styrhuset AS)

Prisvinneren er født i Finsland, og er utdannet metallurg med tilleggsutdannelse i kjemiteknikk, material science og internasjonal forretningsutvikling. Han var ansatt i Elkem i over 45 år, bl.a. som utviklingssjef, adm.dir og direktør for forretningsutvikling i Elkem Materials. Siste stilling var som konsernspesialist i Elkem Silicon Materials. Dåstøl var styreleder i Sørlandets Kompetansefond i perioden 2000-2009, og bidro i kraft av dette til at Høgskolen i Agder ble til Universitetet i Agder. Magne Dåstøl driver nå eget konsulentselskap og er partner i Styrhuset AS.

«Jeg har de siste par årene fått anledning til å studere nærmere sidestrømmer og biprodukter fra norsk prosess- og mineralindustri.  Jeg er overbevist om at det kan ligge skattkister gjemt her med tanke på sirkulærøkonomi, for den som vil lete.  For å sitere et gammelt kinesisk ordtak: «Når forandringens vind blåser er det mange som søker ly.  Men noen bygger vindmøller!», avslutter Dåstøl.»

Prosjektet og produktet har vært en global suksess, både miljømessig og kommersielt, og har gitt Elkem et forretningsområde i milliardklassen og et vesentlig bedre omdømme miljømessig. Dette er effektiv utvikling og bruk av ny teknologi til beste både for samfunn og for utvikling av bærekraftig norsk industri. Dåstøls rolle i dette arbeidet har vært vesentlig for suksessen.

Våren 2001 vs. våren 2002 Xibei Ferroalloys i Kina (Foto: Elkem)

Elkem investerte på 1970 og 1980-tallet betydelige beløp i rensing av støvpartikler i avgassene fra silisiumproduksjonen som et miljøtiltak. Den vellykkede rensingen ga store mengder av avfallsstoffet microsilica, og man fant at dette måtte kunne brukes som råstoff i annen sammenheng. Dåstøl fikk ansvaret for å utvikle salgbare spesialprodukter av microsilica. I alt gikk det med over 300 mill NOK (1985-kroner) til FoU og markedsføring. Utgiftene til selve renseanlegget er da ikke regnet med.

Ca. 300 mulige kommersielle anvendelser av microsilica ble testet. Gjennom Dåstøls målbevisste innsats over mange år benyttes disse produktene nå bl.a. til betong, i ildfaste materialer (en materialrevolusjon), til tetting av olje- og gassbrønner og i bygningsmaterialer, bl.a. som asbesterstatning. Microsilica har vist seg å være et særlig nyttig tilsatsmateriale i høyfast betong fordi det forbedrer både utflyting (bedre egnet til pumping) og styrkeegenskaper (erstatter vann og bedrer både krymping og kloridangrep). Det er nå sterkt utbredt som tilsats i betong til f.eks. brokonstruksjoner og høyhus (Øresundsbroen, Storebæltsbroen, Burj Khalifa i Dubai m.fl.).

Prisen blir delt ut i Oslo 26.  april på temamøtet «Sirkulær økonomi: Suksesshistorier fra en renere og grønnere prosessindustri». Her vil også Dåstøl bli innvalgt som medlem i NTVA. Vi gratulerer!