Fellessymposium NTVA-DNVA i dag 6. oktober kl. 15:00: Samfunn, teknologi og innovasjon

Hva er de politiske rammebetingelsene for å ta i bruk en teknologisk innovasjon? Er alle teknologiske løsninger gode? I så fall, for hvem?

Det er bred politisk enighet om behovet for et ‘grønt skifte’ i retning av mer bærekraftig energi. Nye teknologiske løsninger, som for eksempel vindmølleparker, kan bidra til dette. Men selv om kunnskapsgrunnlaget og løsningene teknisk sett kan være gode, kan de nye installasjonene være utformet slik at de ikke tar hensyn til den større helheten. Da kan de komme i konflikt med andre verdier, som f eks vern av miljø og natur, og det kan det oppstå konflikter mellom lokale interesser og storsamfunnets behov for ‘grønn’ energi. Det kan også være at de politiske rammebetingelsene for å ta i bruk nye energi-teknologiske innovasjoner ikke er avklart, eller at løsningen bommer på det som det er politisk aksept for. EU-kommisjonen har nå klassifisert vannkraft som ‘mindre grønn’ enn sol- og vindkraft på grunn av de store naturinngrepene vannkraftverkene medfører. Dette er også tema vi må forholde oss til. Møtet vil drøfte disse problemstillingene.

Se symposiumet direkte her

Ordstyrer for dagen: Beate Nossum

15:00-15:10   Velkommen –
                           Hans Petter Graver, Preses, Det Norske Videnskaps-Akademi

15:10-15:30   Vitenskap, politikk og sivilsamfunn
                           Kjetil Rommetveit   

15:30-15:50   EUs taksonomi for energi i en norsk kontekst
                           Paal Frisvold, SINTEF Konsernstab, Avdeling Strategi og kommunikasjon, Brussel

15:50-16:10   Det norske energisystemet i et klimanøytralt Europa
                           Asgeir Tomasgard, Professor, Direktør FME NTRANS, Direktør NTNU Energy 
                           Transition Initiative.
                                     
16:10-16:40   Pause

16:40-17:00   Folkelig motstand mot grønn teknologi
                           Kristin Strømsnes, Professor, Institutt for sammenlignende politikk, UiB

17:00-17:20   Hvorfor oppgraderes ikke vannkraftverkene i Norge?
                           Atle Harby, Seniorforsker SINTEF, tidligere leder for CEDREN –                                       
                           Centre for Environmental Design of Renewable Energy

17:20-18:15   Paneldebatt
Hvordan skal man ivareta lokale hensyn til natur og kultur samtidig som man tar høyde for de globale utfordringene knyttet til behov for mer energi og bærekraftige løsninger? Hvordan formidle og ta i bruk ny teknologi når man også vet at kunnskapsstatus endres over tid, og at dagens løsninger kan være utdaterte om noen år? Hvordan avveie ulike interessegrupper mot hverandre og
hvilke dilemma bør og kan politikerne prioritere høyt?

Deltagere:
Heidi Nordby Lunde, Stortingsrepresentant, Høyre
Espen Barth Eide, Stortingsrepresentant Arbeiderpartiet
Magnus Korpås, Norges Tekniske Vitenskapsakademi
Anders Elverhøi, Det Norske Videnskaps-Akademi

18:15-18:30   Oppsummering

19:00                Middag i Akademiets spisesal