Vigdis Vandvik

Dr.scient., professor ved Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen

Vigdis Vandvik (f. 1968) har vært professor i økologi siden 2008, og hun har bygget opp en bred og omfattende vitenskapelig portefølje innen planteøkologi, biodiversitet og globale endringer. Gjennom sin forskning belyser Vandvik de ofte komplekse samvirkningene mellom globale endringsdrivere som klima, arealbruk og forurensinger og effektene på økosystemene og deres biologiske mangfold, struktur og funksjon. I sin forskning kombinerer Vandvik empiriske feltundersøkelser og eksperimenter med modeller og laboratorieforsøk som belyser de underliggende biologiske mekanismene og prosessene. Hennes forskning belyser sentrale problemstillinger for å forstå naturens tåleevne og fremtidige utvikling under nye klima- og miljøforhold. Resultatene har konkret anvendelse i naturforvaltning, arealplanlegging og klimatilpasning. Hun har publisert mer enn 100 vitenskapelige artikler, hvorav 61 de siste 5 år. Artiklene har blitt sitert mer enn 3300 ganger, og hun har en H-indeks på 32. Vandvik har bygget seg opp som en markert forsker og forskningsleder med en stor eksternfinansiert prosjektportefølje og et bredt internasjonalt samarbeid. Hun har veiledet flere titalls PhD-studenter og postdocs. Innen undervisning har hun markert seg både nasjonalt og internasjonalt som en profilert leder for bioCEED senter for Fremragende Biologiutdanning. Studentaktiv forskning, tett arbeidslivskontakt, kollegialt utviklingsarbeid og utvikling og testing av digitale læringsverktøy i biologi har vært viktige satsingsområder i senteret. Vandvik har i de siste årene bidratt betydelig til samfunnskontakt og forskningsformidling, spesielt når det gjelder å sammenstille forskningsbasert kunnskap for ulike samfunnsbehov. Hun er blant annet nestleder i Artsdatabanken styre, og i Vitenskapskomiteen for Mat og miljø, og hun har deltatt i flere kunnskapssynteseprosesser i regi av disse organisasjonene. Internasjonalt har hun deltatt i Naturpanelets regionale evaluering av biodiversitet og økosystemtjenester for Europa og i den pågående globale evalueringen av fremmede arter.