Stein Tore Johansen

Dr.techn., Sjefsforsker SINTEF Industri. Professor II ved IV-fakultet, NTNU

Stein Tore Johansen er utdannet ved linjen for Teknisk Fysikk på NTH (1981), og han ble dr.techn. (1990) samme sted på avhandlingen: On the modelleing of turbulent two-phase flow. Helt fra prosjekt- og diplomtiden i studiet interesserte han seg for metallurgiske problemer; i særdeleshet støvrensing og energigjenvinning fra røkgass i ferrosilisium- industrien, som var et stort nasjonalt problem da. Slik kom han i kontakt med miljøet ved Sheffield University, som var i gang med utvikling av et strømningsteknisk beregnings- program blant annet for slike problemer, senere kjent som FLUENT og nå en vesentlig del av simuleringspakken ANSYS, og han ble selv med på utviklingen av dette verktøyet mot mer generelle anvendelser i flerfasestrømning. Etter hvert som interessen dreiet seg også i retning av petroleumsanvendelser, med flerfasetransport i rør over store strekninger, ble Johansen og en del av hans forskergruppe engasjert av flere internasjonale oljeselskaper til å utvikle et nytt simuleringskonsept hvor også de lokale 3-dimensjonale effektene i rørstrømningen ble inkludert. Dette førte i perioden 2010-2015 til et nytt simulatorkonsept, kalt LEDA, som nå er kommersialisert gjennom Kongsberg Maritim og på vei til å bli en ny internasjonal standard på området. Stein Tore Johansen er sjefforsker ved SINTEF Industri, hvor han har ledet en gruppe på 25-30 forskere – de fleste med doktorgrad – gjennom de siste 15-20 årene. Aktiviteten har i det vesentlige bestått av strømningstekniske beregninger for metallurgiske og petroleumsteknologiske anvendelser i norsk og internasjonal industri. Johansen har en stor vitenskapelig produksjon bak seg så langt: 78 internasjonale publikasjoner hvorav 58 i regulære journaler og 20 i periodiske konferanse-«proceedings». I tillegg til dette har han ca. 30 andre konferanse- publikasjoner. Hans bidrag er gjennomgående svært fruktbare ved at de retter seg mot strategisk viktige industrielle anvendelser både i inn- og utland, samtidig som de er grunnleggende og klargjørende på den vitenskapelige siden.