Pinar Heggernes

Dr.scient., professor ved Institutt for informatikk, Universitetet i Bergen

Pinar Heggernes er født i 1969 i Istanbul, Tyrkia. Hun er professor ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Bergen (UiB). Hun ble uteksaminert som Cand. Scient. ved UiB i 1992 og som Dr. Scient. ved samme sted i 1996. Etter å ha jobbet som seniorforsker ved Bergen Center for Computational Science ble hun ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for informatikk, UiB, i 2001 med opprykk til professor i 2003. Hun har vært stedfortreder for instituttleder ved instituttet siden 2010. Heggernes har publisert mer enn 130 peer review artikler i internasjonale konferanser og tidsskrift. Hun har vært med i programkomiteen av en rekke internasjonale konferanser, og hun er medlem av editorial board av tidsskriftet Discrete Applied Mathematics. I tillegg har hun vært gjesteredaktør av flere nummer av ulike internasjonale tidsskrift. Hun var gjeste-professor ved University of Oregon i Eugene, USA 2007-2008. Hun har ledet flere forskningsprosjekter finansiert av NFR sitt program FRINATEK. Den siste er SCOPE –Exploiting Structure to Cope with Hard Problems. Hun sitter i styret til konferanseseriene International Symposium on Paramaterized and Exact Computation, og Workshop on Graph Classes, Optimization, and Width Parameters, i tillegg til styret til NFR sitt program eVITA. Hun er styremedlem i Simula Research Lab og Unifond AS. Hun har vært styre-medlem I UNINETT Sigma AS, varamedlem av universitetsstyret ved Universitetet i Bergen og medlem av fakultetsstyret ved Matematisk Naturvitenskapelige Fakultet samme sted. Heggernes sitt forskningsfelt innen informatikk er algoritmer. Spesielt forsker hun på å finne raske og effektive algoritmer for problem som vanskelig lar seg løse ved hjelp av datamaskiner. For å angripe slike problem fokuserer hun på å studere strukturen til de vanligste tilfellene i håp om at denne kan brukes til å gi gode algoritmer.