Monica Rolfsen

Dr.ing., Professor og dekan, Fakultet for økonomi, NTNU

Monica Rolfsen er dekan ved det nyopprettede Fakultet for økonomi ved NTNU. Hun er professor ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU. Hun er utdannet sivilingeniør med fagområde bedriftsadministrasjon fra NTH (NTNU) i 1989. Hun tok doktorgrad i 1993 ved Institutt for Organisasjons- og arbeidslivsfag (som senere ble til Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse) der hun studerte hvordan japansk produksjonsfilosofi kunne implementeres i norske bedrifter. Rolfsen har arbeidet mye med problemstillinger knyttet til lønnsom vareproduksjon i Norge. God kompetanse på produksjon er avgjørende for konkurranseevnen til norsk industri (inkludert forvaltningsbedrifter). Rolfsen har gitt gode bidrag til dette fra den akademiske siden både industrielt og politisk. Hun var en aktiv deltaker i SFI Norman (2009-2014) og spiller en sentral rolle i den nye SFI Manufacturing (2015-2023). Hun har ellers deltatt i en rekke eksternfinansierte forskningsprosjekter (se vedlagte CV). Hun har også vært aktiv i industripolitikk. Hun satt som politisk rådgiver i Nærings- og handelsdepartementet under Lars Sponheim i 1997 og 1998, og har ellers hatt en rekke politiske verv og styre/ tillitsverv. Spesielt kan fremheves hennes rolle som styre¬medlem i Europa-bevegelsen (2004-2005) og hennes medlemskap i NTNU Accel (siden 2018). Rolfsen var instituttleder ved Institutt for industriell økonomi og teknologi¬ledelse i perioden 2013-2017. I 2017 ble hun dekan for Fakultet for økonomi. Selv om hun har hatt mange lederoppgaver, har også Rolfsen en god vitenskapelig karriere. Hun har 17 artikler i vitenskapelige tidsskrift og har utgitt tre bøker (hun er eneforfatter av én). Hun er redaktør for to antologier og har skrevet 8 kapitler i bøker. Rolfsen er en ambisiøs og utadrettet person. Hun fremstår som en god rollemodell for kvinner som ledere innenfor akademia. Hun er også en god pådriver for teknologi og innovasjon og har vist at hun også er i stand til å oppnå resultater på den politiske arena.