Jørn Vatn

PhD, professor ved Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk, NTNU

Jørn Vatn er sivilingeniør i teknisk fysikk med spesialisering i matematisk statistikk fra NTNU (NTH) i 1986 og PhD innenfor vedlikeholdsoptimalisering fra NTNU i 1996. Jørn Vatn ble ansatt som forsker i SINTEF, avdeling for Sikkerhet og Pålitelighet i 1987 og ble utnevnt som professor II ved Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk (IPK) i 2000. Fra 2003 har han vært fulltids professor ved IPK innenfor sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold (RAMS). I tillegg har han i perioden 2002-2014 vært rådgiver for Jernbaneverket innenfor vedlikeholds- optimalisering i en 20% stilling. Han har videre vært rådgiver for SINTEF i perioden 2003-2014. Jørn Vatn var gruppeleder for RAMS-gruppa ved IPK i perioden 2012-2014 og leder for det 2-årige internasjonale masterprogrammet i RAMS ved NTNU i perioden 2009-2014. Jørn Vatn har vært ansvarlig for å utvikle spesialiseringen i sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold under etter- og videreutdanningsprogrammet i organisasjon og ledelse. Han er fra 2014 instituttleder ved IPK. Jørn Vatn har tatt initiativ til og vært en ivrig deltaker i mange debatter knyttet til rammene for og anvendelsen av sikkerhetsforskningen i Norge. Han er blant annet medlem i styret for program for anvendt etikk ved NTNU og engasjert seg i den offentlige debatten om etikk og risiko knyttet til byggingen av LNG- anlegget i Risavika. Han har engasjert seg i debatten om risikoen knyttet til faren for fjellskred og mulig tsunami på Vestlandet. Gjennom sitt sterke engasjement har han et kjent navn innenfor sikkerhetsfaget, både i Norge og internasjonalt. Jørn Vatn har deltatt i og ledet et betydelig antall forskningsprosjekter, både EU-prosjekter og SINTEF-prosjekter for industrien. Jørn Vatn har alene eller sammen med andre publisert 18 artikler i internasjonale vitenskapelige tidsskrift med review, hvorav 10 er publisert i nivå 2 tidsskrift. Han har vært medredaktør for boka “Risk and lnterdependencies in Critical Jnfrastructures. A Guide for Analysis”, Springer (2012), bidratt med i alt 7 bokbidrag og 24 presentasjoner (som er publisert i proceedings) på vitenskapelige konferanser.