Jarl Giske

PhD, professor ved Institutt for biologi, Universitetet i Bergen

Jarl Giske (født 1958 i Ålesund) er cand. scient. i zoologisk økologi (1986) og dr. philos. i marin økologi (1990) fra Universitetet i Bergen. Etter en periode som NAVF-postdoktor ved UiB var han to år forsker ved Havforskningsinstituttet. Der- etter var han førsteamanuensis (1984) og professor (1998) i økologisk modellering ved daværende Institutt for fiskeri- og marin- biologi ved UiB. Han var ansatt som instituttleder ved det nyopprettede Institutt for biologi 2004-2009. Giske er nå marin dekan ved UiB og prodekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Giskes faglige interesser er modellering av adferd, med fokus på fisk og dyreplankton. Giske og kolleger i forskningsgruppen har arbeidet med utvikling av evolusjonært baserte matematiske modeller for vekst og overlevelse i pelagiske miljøer. Adferd kan sees på som en evolusjonær mekanisme som er utviklet ved at noen arvelige trekk har vært bedre enn andre til å bidra til organismens vekst og overlevelse, og i siste instans til etterkommere. I de første årene var modellene basert på optimaliseringsteori og spillteori, men etter hvert har metodeutviklingen dreiet til bruk av genetiske algoritmer for å evolvere fram løsninger på hvordan livet kan leves i et modellmiljø. I de siste årene har Giske vært opptatt av hvordan beslutningsmekanismene fra sanseinntrykk til adferd kan sees som en fleksibel og evolverbar arkitektur, og hvordan emosjons- systemer har blitt utviklet for å gjøre beslutningsprosessene robuste og effektive.