Gunnar Hartvigsen

Dr.scient., professor ved Institutt for informatikk, UiT Norges Arktiske Universitet

Gunnar Hartvigsen, PhD, har siden 1994 vært ansatt som professor i informatikk ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT). Han har siden 2000 vært professor II ved Nasjonalt senter for e- helseforskning (tidligere: Nasjonalt senter for telemedisin), Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Hartvigsen var i perioden 2005-2009 prodekan ved mat.nat.-fakultetet ved UiT. Han har vært instituttleder, nestleder og undervisningsleder ved institutt for informatikk, UiT. I 2004-2006 var han leder for Nasjonalt fagråd for informatikk. I 2010 ble han medlem av NENT – Nasjonal forskningsetisk komité for naturvitenskap og teknologi. Hartvigsen var fra 2007 til 2014 senterleder ved Tromsø Telemedicine Laboratory (TTL), ett av Norges 14 første sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Han har mottatt over 100 millioner i forskningsbevilgninger fra Norges forskningsråd, Helse Nord, Tromsø forskningsstiftelse og Regionalt Forskningsfond Nord-Norge. Hans forskningsinteresser inkluderer ulike aspekter av telemedisin og medisinsk informatikk, spesielt elektronisk helseovervåkning, selvhjelps- systemer for kronikere, medisinske sensorsystemer, menneske-maskin inter- aksjon for mobile systemer, sosiale media og seriøse spill for kronikere, tele- medisinske systemer for private hjem, motivasjons-mekanismer innen e-helse og kontekst-sensitiv kommunikasjon. Hartvigsen har hatt lengre forskningsopphold ved University of Twente (NL), Munich University of Technology (D) og University of California Davis (USA). Han har skrevet tre bøker og publisert vel 350 vitenskapelige arbeider. I 2014 ble han tildelt Forskerforbundets Hjernekraftpris for sitt bidrag innen selv- hjelpssystemer for behandling av personer med diabetes. Han har vært invitert som foredragsholder om telemedisin og e-helse i flere land, inkludert Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Frankrike, England, Spania, Polen, Russland, Tsjekkia, USA og Australia.