Bernt Johan Leira

PhD, professor ved Institutt for marin teknologi, NTNU

Bernt J. Leira er utdannet ved NTH som siv.ing. i Konstruksjonsteknikk i 1978 og avla doktorgraden (Dr. Ing.) ved Institutt for Marine Konstruksjoner i 1987. Som del av arbeidet med Dr. Ing. avhandlingen var han også gjesteforsker ved Stanford University i 1987. Han arbeidet ved SINTEF Avdeling for Konstruksjonsteknikk i perioden fra 1979-1984 og i perioden fra 1988-1998. Han ble utnevnt til Professor i Marin Konstruksjonsteknikk ved NTNU i 1999. Leira har gjennom hele sitt yrkes-aktive liv gitt betydelige bidrag til forskning, utvikling av beregnings-metoder og regelverk samt undervisning i relasjon til marine konstruksjoner. Dette gjelder et vidt spekter av forskjellige konstruksjonstyper fra bunn-faste plattformer og flytende installasjoner(inklusivtilknyttede komponenter som rørledninger og stigerør-systemer) og til marine brukonstruksjoner som flytebruer og flytende rør-tuneller. Hovedfokus for disse bidragene har vært på statistiske metoder, FEM-modellering, stokastisk dynamisk respons og pålitelighets-analyse av både konstruksjons-komponenterog konstruksjons-systemer. Ekstrem respons relatert til flerdimensjonale respons-prosesser har også vært et tilbakevendende tema, samt prosedyrer for bestemmelse av simultan-verdier for miljø-parametre til bruk i dimensjonering (f.eks. bølge-og vind-parametre). Han har publisert mer enn 250 artikler i tidsskrift og ved internasjonale konferanser, samt flere bok-kapitler. Han har i løpet av perioden som professor vært veileder for mer enn 100 Master-og Phd-studenter. Som deltaker i en rekke EU-prosjekter og nettverk har han vært med på å utforme basis for regelverk relatert til forskjellige typer belastninger og forskjellige typer konstruksjoner. Dette inkluderer også metoder for kvantifisering av robusthet av konstruksjons-systemer samt effektive simuleringsmetoder for analyse av systemer med et stort antall del-komponenter. Leira har også vært aktiv deltaker i en rekke ISO-komiteer og medlem i en rekke andre internasjonale fora som f.eks. ISSC og ASME. Han var formann i ASME Division OOAE i 2007, etterfulgt av vervet som Teknisk Formann for konferansen OMAE 2008. Videre har han fungert som Associate Editor i JOMAE i en ti-årsperiode samt reviewer for en lang rekke internasjonale tidsskrift.