Norges Tekniske Vitenskapsakademi vil gjennom vinteren utgi webinarserien ‘Bygge landet bedre’. Her skal ulike bidragsytere fra næringsliv og forskning utforske tiltak som kan bidra til å bygge landet bedre og fremheve måter vi sammen kan styrke grunnlaget for en bærekraftig samfunns- og næringsutvikling etter pandemien.

Vårt neste webinar handler om hvordan kunnskapssektoren kan samhandle med industri og offentlig sektor for å løse framtidens utfordringer. Gøril Hannås, viserektor for samfunnskontakt og nyskaping ved UiA, vil snakke om hvorfor og hvordan Universitetet i Agder har etablert ulike samskapings- og innovasjonsarenaer for å løse samfunnsutfordringer i tettere dialog med nærings- og samfunnsliv. Kjernen i samskaping er å utfordre hverandre fra ulike ståsted, disipliner og kompetanse for å komme fram til nye løsninger. MIL, i4H, Future Materials og Colab er blant eksempler som vil bli framhevet. Møtet blir ledet av Sunniva Whittaker, rektor ved UiA.

Webinaret gjennomføres på Zoom og blir også strømmet på Facebook. Du kan stille spørsmål i chattefunksjonen på Zoom. Lenke til webinaret:
https://us02web.zoom.us/s/87145105767

Velkommen!